PMC Expert | 4 คิดสำหรับองค์กร
671
post-template-default,single,single-post,postid-671,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

4 คิดสำหรับองค์กร

4 คิดสำหรับองค์กร

องค์กรควรที่จะพัฒนาบุคคลากร ให้มี 4 คิด
1. การคิดเชิงระบบ (System Thinking)
2. การคิดบวก (Positive Thinking)
3. การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
4. การคิดอย่างมีเหตุผล (Logitcal Thinking)

1.การคิดเชิงระบบ ( Systems Thinking )
เป็นการคิดในภาพรวมที่เป็นระบบ และมีส่วนประกอบที่สัมพันธ์เชื่อมโยงจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่ เป็นการคิดอย่างมีเหตุมีผล เน้นการแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาดเพื่อให้เกิดความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็วในองค์รวม
การพัฒนาบุคคลากรให้มีระบบการคิดเชิงระบบ จะช่วยให้องค์กรมีประสิทธิภาพ การทำงานต่างๆในภาพใหญ่ขององค์กรสอดคล้อง สัมพันธ์กันด้วยระบบที่มีส่วนประกอบต่างๆ ที่เชื่อมสัมพันธ์กันรวมเป็นหนึ่ง เดียวกัน
การคิดเชิงระบบจะไม่มองเฉพาะหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่จะมองภาพใหญ่ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นปัญหาระดับองค์กร แล้วแก้ปัญหาทั้งในภาพใหญ่และภาพย่อย เชื่อมโยง สร้างสรรค์และทำงานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ แล้วสามารถพัฒนาต่อเป็น“องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)” แล้วต่อยอดเป็นองค์กรนวัตกรรม (Innovation Organization) ได้ โดยการจะสร้างองค์กรนวัตกรรม (Innovation Organization) นั้น จุดเริ่มต้นเริ่มจากตัวบุคคล ทีมงาน และองค์กร ดังนั้นการส่งเสริมให้บุคคลากรในองค์มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในความคิดเชิงระบบ ความสามารถที่เป็นเลิศส่วนบุคคล การทำงานเป็นทีม และการมองเห็นภาพวิสัยทัศน์ร่วมกันทั้งองค์กร

2.การคิดบวก (Positive Thinking)
การคิดเชิงบวกคือทัศนคติทางจิตใจและอารมณ์ของการคาดหวังผลลัพธ์ที่ดีและเป็นที่พอใจและไม่ได้รับการท้อแท้เมื่อแผนไม่ดำเนินการตามที่คาดไว้ มันหมายถึงการพยายามอีกครั้งและไม่ยอมรับความพ่ายแพ้
มันเป็นทัศนคติของการมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ดีและเป็นบวกในสถานการณ์และไม่ใช่ในแง่ลบ ด้วยกรอบความคิดนี้คุณจะไม่ยอมรับความพ่ายแพ้และไม่อนุญาตให้มีสิ่งใดในแง่ลบที่ส่งผลกระทบต่ออารมณ์และสภาพจิตใจของคุณคนที่คิดในแง่บวกให้ความสำคัญกับสิ่งที่ดีในคนไม่ใช่เรื่องเลวในคน
การคิดเชิงบวกหมายถึงการมองโลกในแง่ดีและทัศนคติเชิงบวก มันหมายถึงการมองไปข้างหน้าและมองเห็นชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้นและไม่ถูกหวาดกลัวโดยอุปสรรคปัญหาหรือความล่าช้า คนที่มีความคิดในเชิงบวกจะสนับสนุนและกระตุ้นผู้คนและพยายามที่จะกระตุ้นพวกเขาและทำให้พวกเขารู้สึกดี
การคิดเชิงบวกจะเกิดขึ้นเมื่อ 1. เชื่อมั่นในตัวเองและผู้อื่น 2. เชื่อว่าเราทำได้ 3. เชื่อว่าการกระทำของเราจะก่อเกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ต้วเอง

3.การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
การคิดอย่างสร้างสรรค์หมายถึงการมองสิ่งใหม่ ๆ มันเป็นคำจำกัดความของ“ การคิดนอกกรอบ”
คนที่มีความคิดสร้างสรรค์มีความสามารถในการกำหนดวิธีการใหม่ในการทำงานแก้ปัญหาและเผชิญกับความท้าทาย พวกเขานำมุมมองใหม่และบางครั้งแหกคอกมุมมองในการทำงานของพวกเขา วิธีคิดนี้สามารถช่วยให้หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ เคลื่อนที่ไปในทิศทางที่มีประสิทธิผลมากขึ้น ด้วยเหตุผลเหล่านี้พวกเขามีค่าอย่างมากต่อบริษัท
วิธีฝึกความคิดสร้างสรรค์ อาจจะใช้คำถามถามเช่น 5W1H, ECRS (Eliminate, Combine, Re arrage, Simplify.
4. การคิดอย่างมีเหตุผล (Logitcal Thinking)
นักคิดเชิงตรรกะสังเกตุและวิเคราะห์ปรากฏการณ์ปฏิกิริยาและข้อเสนอแนะแล้ววาดข้อสรุปตามข้อมูลนั้น คนคิดเชิงเหตุผลจะสามารถปรับกลยุทธ์การกระทำและการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่รวบรวมได้ คนที่คิดอย่างมีเหตุผล เป็นการมองเรื่องราวอย่างเป็นเหตุ และผล
วิธี่ฝึกความคิดอย่างมีเหตุผลที่องค์กรนิยมใช้กันคือ การใช้ผังก้างปลา หรือ การใช้ Tree Diagram, Why- Why analysis.

สุขุม รัตนเสรีเกียรติ
ที่ปรึกษาระบบบริหารงานคุณภาพ