PMC Expert | Articles
398
page-template-default,page,page-id-398,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

Articles

 • Covid-19 Team   หลายๆบริษัทช่วงที่ผ่านมามีมาตรการการป้องกันเกี่ยวกับการแพร่ระบาดเชื่อไวรัส  Covid-19  บางองค์กรที่การจัดการประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์ หรือมีการจัดตั้งทีมงานเพื่อดำเนินการป้องกันหรือคัดกรองเกี่ยวกับการแพร่ระบาดเชื่อไวรัส  Covid-19  ลองมาดูตัวอย่างทีมงาน Covid-19  กันว่ามีทีมอะไรบ้างและแต่ละทีมทำหน้าที่อะไรกันบ้าง บ้างองค์กรมีการแต่งตั้งทีม Covid เป็น 4  ทีม 1.ทีมสุขอนามัย จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันเช่นหน้ากากอนามัย จัดนโยบาย และมาตรการเกี่ยวกับโรงอาหารให้มีระยะห่างในการรอซื้ออาหารหรือรับอาหาร จัดโต๊ะนั่งให้มีระยะห่าง หรือกำหนดเวลาในการข้าวใหม่ให้มีช่วงเวลาพักหลายๆช่วงเนื่องจากสถานที่ทานข้าวอาจจะลดลงเนื่องจากต้องกำหนดระยะ  social distancing. จัดห้องน้ำให้มีระยะห่างสำหรับ อ่างล้างมือ โถปัสสวะ ดูแลรถยนต์ส่วนการของบริษัทโดยดูแลทำความสะอาดหลังจากการใช้งาน ประชาสัมพันธ์ สื่อสาร ทำประกาศ เช่น ทำประกาศทาง Line, App – HR  ของทางบริษัท ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ รวมถึง  Morning Talk  การประชุมประจำวัน จัดเตรียมมาตรการ  รายงานสถานการณ์ ......

 • OEE คืออะไร Overall Equipment Effectiveness – OEE เป็นการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ Availability, Performance และ Quality OEE = Availability x Performance x Quality Availability แสดงถึงสมรรถนะความพร้อมของเครื่องจักร (Down Time Loss) Availability = Operating Time / Planned Production Time Operating Time =  Planned production time – Un plan......

 • Internet of Things (IoT) คืออะไร ได้เข้าไปทำ Business Plan ให้กับหลายๆบริษัท ซึ่งหลายบริษัทมีกลยุกธ์ เรื่องการนำ IoT มาใช้ที่บริษัท Internet of Things (IoT) คือ “อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง” หมายถึง การที่อุปกรณ์ต่างๆ สิ่งต่างๆ ได้ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลกอินเตอร์เน็ต ทำให้มนุษย์สามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น การเปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า (การสั่งการเปิดไฟฟ้าภายในบ้านด้วยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุม เช่น มือถือ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต) รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือทางการเกษตร อาคาร บ้านเรือน เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นต้น สำหรับโรงงานหรือธุรกิจเกี่ยวกับการบริการหลังการขายก็มีการใช้ IoT เช่นบริการหลังการขายเกี่ยวกับลิฟท์ มีการใช้ระบบ......

 • แผนฉุกเฉินมาตรการป้องกันไวรัส COVID-19 สำหรับองค์กรและโรงงาน ผมตั้งใจเขียนมาแชร์ให้ทุกๆคนเพื่อจะได้นำไปใช้ในองค์กรกันครับ ส่วนหนึ่งอ่านมาจากกรมควบคุมโรค กับ ตัวอย่างดีๆ จากการที่ไป Audit หรือ Consultมา สามารถแชร์ให้คนอื่นได้ครับ หรือใครมีตัวอย่างดีๆอยากแชร์ให้คนอื่นก็ได้ครับ ตั้งใจช่วยกันเพื่อให้สังคมและประเทศไทยเราติดเชื้อจาก COVID 19 น้อยที่สุด สุดท้ายไม่อยากให้คนที่เรารัก คนที่เรารู้จัก หรือ คนในประเทศไทยติดเชื้อ COVID อีก. นโยบาย : พนักงานต้องไม่ติดเชื้อ และไม่หยุดงานเนื่องจากไวรัส COVID-19 1.การรับมือกับผลกระทบของการระบาดใหญ่ต่อ “องค์กร” ทางองค์กรควรกำหนดให้มีผู้ประสานงานหลักและทีมงานที่รับผิดชอบ รวมถึงบุคลากร ในทางปฎิบัติอาจมีการจัดทำ Organization chart เกี่ยวกับทีมแผนฉุกเฉิน อีกทั้งต้องมีการประมาณการผลกระทบ ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการระบาด ซึ่งอาจจะมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการรายงานข่าวประจำวัน และรายงานให้ผู้บริหารทราบทุกวันเกี่ยวกับสถานะการณ์ภายนอก และการปฎิบัติตาม Procedure ภายใน และจัดทำแผนการติดต่อสื่อสารฉุกเฉิน พร้อมทดสอบความพร้อมของแผน......

 •  เลขตัวถัง หรือ Vehicle Identification Number (VIN) ของรถแต่ละคันจะถูกระบุแตกต่างกันออกไป โดยแต่ละคันจะประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขจำนวนทั้งหมด 17 หลัก หากเลขตัวถังมีจำนวนหลักอยู่ระหว่าง 11-16 หลัก นั่นแปลว่ารถคันดังกล่าวถูกผลิตขึ้นก่อนปี ค.ศ. 1981      ความหมายของเลข VIN แต่ละหลัก หลักที่ 1      ตัวเลขหรือตัวอักษรหลักแรกบ่งบอกถึงภูมิภาคที่รถคันนั้นถูกผลิตขึ้น ประกอบด้วย A – H ผลิตในทวีปแอฟริกา J – R ผลิตในทวีปเอเชีย (ยกเว้น O และ Q) S – Z ผลิตในทวีปยุโรป 1 –......

 • CE Marking หรือการประทับตรา   (ตัวอักษรย่อมาจากคำในภาษาฝรั่งเศสว่า “Conformité Européene”  ซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษคือ “European Conformity”) เป็นเครื่องหมายแสดงว่าสินค้านั้นมีการออกแบบและการผลิตที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกำหนดในระเบียบข้อบังคับด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม EU เพื่อให้ผู้บริโภคใน EU มีความมั่นใจถึงความปลอดภัยในการใช้สินค้าและการจัดการตามมาตรการพิทักษ์รักษาและลดผลกระทบที่อาจมีต่อสิ่งแวดล้อม ข้อมูลและขั้นตอนในเรื่องมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมยุโรปภายใต้ระบบ New Approach Standardisation เพื่อปรับประสานมาตรฐานสินค้าของประเทศสมาชิก EU ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเอื้ออำนวยต่อการไหลเวียนของสินค้าอย่างเสรีในตลาดภายใน สามารถดูทางเว็ปไซท์ http://www.newapproach.org/  ซึ่งจัดทำขึ้นร่วมกันโดยหน่วยงานด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของ EU ทั้ง 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย CEN – European Committee for Standardization CENELEC – European Committee for Electrotechnical Standardization ETSI – European......

 • การลดความผิดพลาดด้วย FMEA (Failure Mode and Effect Analysis ) FMEA ใช้สำหรับแก้ไขปัญหาทางเทคนิคของการลดความเสี่ยง – ใช้ประเมินความเสี่ยงทางเทคนิคที่อาจเกิดขึ้นจากความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์และกระบวนการ – การวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของความล้มเหลว – การดำเนินการป้องกันและตรวจจับ – การดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยง วัตถุประสงค์และข้อจำกัด ของ FMEA – การเพิ่มคุณภาพความน่าเชื่อถือความสามารถในการผลิตการบริการและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยานยนต์ – การลดต้นทุนการรับประกัน (Warranty Claim) – เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า – เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์และกระบวนการ – ลดการเปลี่ยนแปลงที่ล่าช้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ – เพื่อลดข้อบกพร่อง และของเสียระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ – เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ในบริษัท ข้อจำกัด  – พึ่งพาระดับความรู้ของทีมสรุปรายงานคุณภาพของ FMEA     ก่อนอื่นเลยที่เราจะแก้ไขปรับปรุงอะไรก็ตามเราควรที่จะช่วยกันทำช่วยกันปรับปรุงปัญหา......

 • วิธีการทำระบบบริหารงานคุณภาพแบบง่ายๆ  (Quality Management System) 1) พูดในสิ่งที่คุณทำ ให้เรามีวิธีการเขียนวิธีการทำงาน หรือขั้นตอนการทำงานเพื่อใช้เป็นวิธีการหรือแนวทางปฎิบัติ อาจจะเขียนหรือเป็นรูปภาพแสดงขั้นตอนก็ได้ เช่น คู่มือการทำงาน WI, SOP ,แผนผังกระบวนการ Process Flow Diagram, แผนภูมิเต่า Turtle Diagram, กระบวนการ / ขั้นตอนการปฎิบัติงาน, แผนการควบคุม Control Plan, คำแนะนำในการทำงาน Condition Standard, Q-Point   2) ทำในสิ่งที่คุณพูด เราปฏิบัติตามวิธีการที่ระบุไว้เป็นขั้นตอนการทำงาน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ให้ทดลองสรุปผลถ้าได้ผลรับตามที่ต้องการให้ปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทำงาน และปฎิบัติตามขั้นตอนการทำงานใหม่ 3) สามารถพิสูจน์ได้ เราสามารถแสดงหลักฐานว่าเราทำงานของเราตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ สามารถทวนสอบกลับได้ถ้าหากว่าพบปัญหา หรือจะนำข้อมูลมาปรับปรุง บันทึก, แบบฟอร์มกระดาษ, ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์, SPC,......

 • 7 Step approach for AIAG VDA FMEA Step1: Planning and Preparation จุดประสงค์:  เพื่อเป็นการกำหนด ผลิตภัณฑ์ /กระบวนการใดจะรวมหรือจะไม่รวมในโครงการ FMEA – การระบุโครงการ – แผนโครงการ: (5T) – การระบุ FMEA พื้นฐานพร้อมบทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)   Step 2: Structure Analysis วัตถุประสงค์: มีการระบุ System, Subsystem, Component สำหรับการวิเคราะห์ และความเชื่อมโยง, การคัดเลือกการบ่งชี้สำหรับหัวข้อการออกแบบเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ระบุและแยกส่วนระบบการผลิตลงใน Process Items, Process step, Work......

 • จุดแตกต่างระหว่าง FMEA 4th Edition กับ AIAG VDA FMEA Step1: Planning and Preparation การระบุขอบเขตโดยใช้ 5Ts for Defining project plan Step 2: Structure Analysis มีการระบุ System, Subsystem, Component สำหรับการวิเคราะห์ และความเชื่อมโยง, การคัดเลือกการบ่งชี้สำหรับหัวข้อการออกแบบเพื่อใช้ในการวิเคราะห์   Step 3: Function  Analysis การเปลี่ยนแปลงมีการระบุ Function analysis เป็น 3 Levels สำหรับ DFMEA มีการระบุ Function ของ System,......

 • Connect ประโยชน์ของเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อทำให้ชีวิตดีขึ้นในหลากหลายวิธี โดยเกือบทุก OEM แสดงให้เห็นว่ารถรุ่นของพวกเขาจะมีบทบาทในอนาคตที่เชื่อมโยงกัน เป็นที่ชัดเจนว่ารถที่เชื่อมต่อนั้นจะมีการพัฒนาในปี 2561  จากการศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้พบว่ารถยนต์ที่เชื่อมต่ออยู่จะส่งข้อมูลมากกว่า 25 กิกะไบต์ไปยังคลาวด์ทุกชั่วโมง  ตัวอย่างเช่น สำหรับเมอร์เซเดส – เบนซ์การเชื่อมต่อมีความหมายมากกว่าอินเทอร์เน็ตในรถ แม้แต่ผู้ที่ไม่ได้นั่งอยู่หลังพวงมาลัยก็สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายกับรถของพวกเขาและอีกมากมาย Mercedes me portal และแอพ Mercedes me รวมข้อเสนอบริการและข่าวสารแบบดิจิตอลทั้งหมดไว้ด้วยกัน ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการสาระบันเทิงทั้งหมดได้โดยตรงจากสาขาการเชื่อมต่อบริการการจัดหาเงินทุนความคล่องตัวและแรงบันดาลใจ การเข้าถึงยานพาหนะออนไลน์ยังเปิดโอกาสใหม่ให้กับภาคการขนส่ง Autonomous 34% ของผู้บริโภคคิดว่าปี 2030 เป็นปีที่ยานยนต์จะกลายเป็นอิสระอย่างเต็มที่ ข่าวดีก็คือคนส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมที่ CES และ NAIAS กล่าวว่าภายในปี 2020 จะพบรถที่ขับเคลื่อนเองระดับ 2 ตามท้องถนน ในปี 2020 เราจะมีระบบอัตโนมัติบางส่วนในทุก ๆ ถนนในอเมริกาโดยมีรถยนต์ที่สามารถบังคับเร่งความเร็วและเบรกได้ในบางสถานการณ์ด้วยตัวเอง NVIDIA, Audi,......

 • การตัดสินใจ  (Decision Making) เป็นกระบวนการของการเลือกโดยการระบุการตัดสินใจรวบรวมข้อมูลและประเมินผลการตัดสินใจทางเลือก การใช้กระบวนการตัดสินใจทีละขั้นตอนสามารถช่วยให้คุณทำการตัดสินใจอย่างรอบคอบและรอบคอบมากขึ้นโดยการจัดระเบียบข้อมูลที่เกี่ยวข้องและกำหนดทางเลือก   7 ขั้นตอนสำหรับการตัดสินใจ 1.ระบุการตัดสินใจ ขั้นตอนแรกในการตัดสินใจที่ถูกต้องคือการตระหนักถึงปัญหาหรือโอกาสและตัดสินใจที่จะแก้ไข ระบุสาเหตุที่การตัดสินใจนี้สร้างความแตกต่างให้กับลูกค้าหรือเพื่อนพนักงานของคุณ 2.รวบรวมข้อมูล. ต่อไปก็ถึงเวลารวบรวมข้อมูลเพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้ตามข้อเท็จจริงและข้อมูล สิ่งนี้จำเป็นต้องมีการตัดสินคุณค่าโดยกำหนดว่าข้อมูลใดที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจพร้อมด้วยวิธีที่คุณจะได้รับ ถามตัวเองว่าคุณต้องรู้อะไรบ้างเพื่อที่จะทำการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วหาคนที่ต้องการมีส่วนร่วม 3.ระบุทางเลือก เมื่อคุณมีความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับปัญหาแล้วก็ถึงเวลาระบุวิธีแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่คุณมี เป็นไปได้ว่าคุณจะมีตัวเลือกที่แตกต่างกันเมื่อต้องตัดสินใจดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีตัวเลือกมากมาย วิธีนี้จะช่วยให้คุณทราบว่าแนวทางการดำเนินการใดเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการบรรลุวัตถุประสงค์ 4.ชั่งน้ำหนักหลักฐาน ในขั้นตอนนี้คุณจะต้อง “ประเมินความเป็นไปได้การยอมรับและความปรารถนา” เพื่อทราบว่าทางเลือกใดดีที่สุดต้องสามารถชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสียจากนั้นเลือกตัวเลือกที่มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงสุด อาจเป็นประโยชน์ในการค้นหาความเห็นที่เชื่อถือได้เพื่อให้ได้มุมมองใหม่เกี่ยวกับปัญหา บางครั้งเราสามารถใช้ QC New 7 Tools ที่เรียกว่า Priority Matrix มาให้คะแนนเพื่อจัดลำดับความสำคัญได้ 5.เลือกระหว่างทางเลือกอื่น เมื่อถึงเวลาที่จะตัดสินใจให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางที่คุณเลือก นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกทางเลือกต่างๆได้ในขณะนี้เมื่อคุณเข้าใจข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ เริ่มปฏิบัติ. 6.ถัดไปคุณจะต้องสร้างแผนสำหรับการนำไปใช้ สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการระบุทรัพยากรที่จำเป็นและได้รับการสนับสนุนจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย การทำให้ผู้อื่นเข้ามามีส่วนร่วมกับการตัดสินใจของคุณเป็นองค์ประกอบสำคัญของการดำเนินการตามแผนของคุณอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นเตรียมพร้อมที่จะตอบคำถามหรือข้อสงสัยใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น 7.......

 • มารู้จัก Lean Spare Part กัน. อะไหล่เป็นส่วนสำคัญของการบำรุงรักษาเครื่องจักร ผู้ผลิตควรมีชิ้นส่วนอะไหล่ที่จำเป็นอยู่ในมืออย่างน้อยทำให้มั่นใจได้ว่าจะอะไหล่สามารถซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาเครื่องจักรที่สำคัญ แต่การจัดการชิ้นส่วนอะไหล่มีมากกว่าการมีช่วงของชิ้นส่วนให้พร้อม เช่นการกำหนด min max ที่จำเป็น การตรวจเช็คจำนวน การให้มั่นใจว่ามีของตรงกับระบบ จัดเก็บหาง่าย สะดวก เช็คสต๊อกได้รวดเร็ว ถูกต้อง. เหมือนกับตัวอย่างในรูปจัดหมวดหมู่ ทำเป็นตู้ใส เพื่อหาของ และตรวจเช็คสต๊อกโดยไม่ต้องเปิดตู้ ลดเวลาในการเตรียมของเพื่อใช้ในการซ่อม ได้ทั้งเพิ่ม MTTR และลด MTTR. สุขุม รัตนเสรีเกียรติ ผู้ตรวจประเมิน และที่ปรึกษาระบบคุณภาพ #pmcexpert.co.th...

 • มารู้จัก MTTR กัน. MTTR ระยะเวลาเฉลี่ยในการซ่อม เวลาตั้งเป้าหมายยิ่งตั้งค่าน้อยยิ่งดี การทำการซ่อมให้เร็วก็อาจจะได้จากประสบการณ์การซ่อม การเก็บข้อมูลประวัติเกี่ยวกับการซ่อม รวมถึงการเตรียมพร้อมเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการซ่อม. เหมือนกับตัวอย่างจะเป็นตู้รถเข็น ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย การทำให้ตู้ใส เพิ่อให้มองเห็นตรวจเช็คอุปกรณ์ง่าย Mean time to repair (MTTR) is a basic measure of the maintainability of repairable items. It represents the average time required to repair a failed component or device.Expressed mathematically, it is the......

 • Statistical Process Control (SPC) ในวิดีโอนี้ เป็น Special Cause or Common Cause?     ในทางสถิติแล้วความผันแปรคือสิ่งปกติ Variation is Common. เช่น พี่น้อง เกิดมาจากพ่อแม่เดียวกันความสูงก็ไม่เท่าเทียมกัน ชิ้นงาน Machine กลึงออกมาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางก็ได้ไม่เท่ากันทุกตัว งานที่ฉีดพลาสติกออกมาจากเครื่องเดียวกัน ชั่งนำ้หนักก็หนักไม่เท่ากันทุกตัว   การที่ Output ได้ผลลัพท์ไม่เท่ากัน เนื่องจากในกระบวนการ(Input, Process)มีความผันแปรนั้นเอง อาจจะเกิดจากความผันแปรของ Man, Machine , Method, Material, Measurement, Environment ที่มีความผันแปร.   แต่ในทางสถิติแบ่งความผันแปรออกเป็น 2 แบบ คือ......

 • องค์กรควรที่จะพัฒนาบุคคลากร ให้มี 4 คิด 1. การคิดเชิงระบบ (System Thinking) 2. การคิดบวก (Positive Thinking) 3. การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 4. การคิดอย่างมีเหตุผล (Logitcal Thinking) 1.การคิดเชิงระบบ ( Systems Thinking ) เป็นการคิดในภาพรวมที่เป็นระบบ และมีส่วนประกอบที่สัมพันธ์เชื่อมโยงจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่ เป็นการคิดอย่างมีเหตุมีผล เน้นการแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาดเพื่อให้เกิดความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็วในองค์รวม การพัฒนาบุคคลากรให้มีระบบการคิดเชิงระบบ จะช่วยให้องค์กรมีประสิทธิภาพ การทำงานต่างๆในภาพใหญ่ขององค์กรสอดคล้อง สัมพันธ์กันด้วยระบบที่มีส่วนประกอบต่างๆ ที่เชื่อมสัมพันธ์กันรวมเป็นหนึ่ง เดียวกัน การคิดเชิงระบบจะไม่มองเฉพาะหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่จะมองภาพใหญ่ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นปัญหาระดับองค์กร แล้วแก้ปัญหาทั้งในภาพใหญ่และภาพย่อย เชื่อมโยง สร้างสรรค์และทำงานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ แล้วสามารถพัฒนาต่อเป็น“องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)” แล้วต่อยอดเป็นองค์กรนวัตกรรม......

 • Competency คืออะไร ? สมรรถนะ (Competency) หมายถึง ความรู้ (Knowlege) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะ (Attributes) ที่จําเป็นในการ ปฏิบัติงานใดงานหนึ่ง (Job Roles) ให้ประสบความสําเร็จและมีความโดดเด่นกว่าคนอื่น ๆ ในเชิงพฤติกรรม สรุป Competency หมายถึงสมรรถนะของคน ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นพนักงานบัญชีจะต้องมีสมรรถนะ อะไรบ้าง ความรู้  เช่นต้องมึความรู้ บัญชีต้นทุน การคำนวนภาษี เป็นต้น ทักษะ ต้องมีทักษะด้านการคำนวน การคิดเลข คุณลักษณะ ต้องเป็นคนละเอียดรอบครอบ แล้วถ้าเป็นตำแหน่ง  Auditor IATF16949 จะต้องเป็นยังไงกันนะ? ความรู้  เช่นต้องมึความรู้ IATF16949 Requirement, ISO9001 Requirement,......

 • วันนี้เราจะมาทำความรู้จากกับ Turtle Digram โดยเฉพาะขาเต่าที่เรียกว่า What rsults หรือ How many.   จริงๆแล้วมันคือ Quality objective ในข้อกหนด ISO นั้นเอง ข้อกำหนด 5.1.1.2 ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ ผู้บริหารระดับสูง ต้องทบทวนกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์และกระบวนการสนับสนุน เพื่อประเมินและปรับปรุงประสิทธิผล และประสิทธิภาพของกระบวนการเหล่านั้น ผลของกิจกรรมทบทวนกระบวนการต้องรวมเข้าไปเป็นข้อมูลสำหรับการทบทวนของฝ่ายบริหาร (ดูข้อ 9.3.2.1.)     สำหรับการวัดผลวัดเราต้องวัดทั้งประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลของกระบวนการแต่ไม่ได้บังคับให้วัดกระบวนการย่อย แล้วแต่องค์กรเช่นกระบวนการทบทวนข้อกำหนดลูกค้า กระบวนการย่อย 1.รับใบให้เสนอราคาจากลูกค้า 2.ทบทวนความเป็นไปได้ 3.ทำใบเสนอราคา 4.ได้รับการตอบรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า แต่กรณีเป้าหมายไม่บรรลุผลให้ทบทวนกระบวนการและกระบวนการย่อยมาสาเหตุมาจากกระบวนการใด   การวัดประสิทธิผล ลูกค้าภายใน และ ลูกค้าภายนอกได้รับสิ่งที่ต้องการจากกระบวนการ (Internal or......

 • อะไรคือ SIPOC?   SIPOC คล้ายกับ Process Approach ใน ISO. ซึ่งใน ISO จะให้ทางองค์กรกำหนดว่าองค์กรมีกระบวนการอะไรบ้าง กระบวนการแต่ละกระบวนการเชื่อมโยงกันอย่างไร กระบวนการไหนมาก่อนหลัง มองเป็น Input Process Output ทำความเชื่อมโยงกันทุกกระบวนการ (Business flow หรือ Business map) หลังจากนั้นให้เรากำหนดเจ้าของกระบวนการ คือ Process owner. ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น เพราะแต่ละบริษัทมีโครงสร้างความซับซ้อนขององค์กรไม่เหมือนกันนั้นเอง ยกตัวอย่างเช่น บางองค์กรให้ทางจัดซื้อวางแผนวัตถุดิบ หรือ ให้ทางวางแผน วางแผนวัตถุดิบ หรือ ให้ทางคลังวัตถุดิบวางแผนวัตถุดิบ ซึ่งได้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับองค์กร กระบวนการก็เหมือนกันคือวางแผนวัตถุดิบ แต่เจ้าของกระบวนการอาจจะต่างกันในแต่ละกระบวนการ แต่ SIPOC จะมองเป็น Supplier, Input,......

 • Employee Engagement จากที่ได้ไปให้คำปรึกษาในหลายๆที่ ก็มีคำถามว่า เราจะรู้ได้อย่างไรว่าพนักงานเรารักองค์กร? พนักงานเราคิดว่าเขามีส่วนร่วมในการทำงานและปรับปรุงองค์กร? จะรู้ได้อย่างไรว่าพนักงานอยากจะทำงานกับบริษัท? อาจจะมีหลายเครื่องมือท่ีจะค้นหาคำตอบเหล่านี้ หนึ่งในนั้นที่ผมชอบคือ แบบสอบถามโดยใช้คำถามตามแนวทาง Gallup ‘s Q12.   Gallup ‘s Q12  Employee Engagement Findings. ฉันรู้ดีว่าบริษัท คาดหวังอะไรจากงานที่ฉันทำ ฉันมีเครื่องไม้เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำงานซึ่งช่วยให้ฉันทำงานได้ผลดี ในที่ทำงาน ฉันมีโอกาสได้ทำในสิ่งที่ฉันทำได้ดีที่สุดทุกวัน ในช่วง 7 วันที่ผ่านมาฉันได้รับการชื่นชม หรือ จากการทำงานที่ดี หัวหน้าของฉันหรือเพื่อนร่วมงาน แสดงความห่วงใย ใส่ใจในตัวฉัน มีคนในที่ทำงานกระตุ้นและส่งเสริมให้ฉันมีการพัฒนา ในที่ทำงาน ความคิดเห็นของฉันได้รับการยอมรับ ภารกิจและเป้าหมายของบริษัททำให้ฉั้นรู้สึกว่างานที่ฉันทำอยู่นั้นสำคัญ เพื่อนร่วมงานของฉันมุ่งมั่น ทุ่มเทเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ ฉันมีเพื่อนที่ดีที่สุดในที่ทำงาน ในช่วง 6  เดือนที่ผ่านมา มีคนที่ทำงานพูดคุยกับฉัน......

 • Kaizen คือ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยทุกคนมีส่วนร่วม หมายถึง การทำงานให้ดีขึ้นกว่าเดิมทีละเล็กทีละน้อย เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เทคนิคไม่ซับซ้อน ทุกคนสามารถทำได้ โดยแน้นหลักการ เลิก ลด เปลี่ยน 1. Easy ง่าย สะดวก รวดเร็ว เน้นการปรับปรุงง่ายๆ เห็นผลรวดเร็ว 2. Economy ประหยัด แน้นการปรับปรุงที่ไม่ต้องลงทุนหรือ ใช้จ่ายสูง 3. Every Time ทำได้ตลอดเวลา เป็นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องเดียวกันสามารถปรับปรุง ได้หลายๆครั้ง หรือ ปรับปรุงต่อยอดจากของเดิมไม่มีที่สิ้นสุด 4. Every Level ทุกคนในองค์กร และทุกระดับสามารถที่จะปรับปรุงได้ ซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะหาอุปสรรคในการทำงาน และ ปรับปรุงเพื่อให้การทำงานง่ายขึ้นสะดวกขึ้น 5. Every Process ทำได้ทุกกระบวนการ......

 • ทฤษฎีของการจูงใจ (theories of motivation) ความหมายของแรงจูงใจ คำว่า “แรงจูงใจ” มาจากคำกริยาในภาษาละตินว่า “Movere”(Kidd, 1973:101) ซึ่งมีความหมายตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า “to move” อันมีความหมายว่า “เป็นสิ่งที่โน้มน้าวหรือมักชักนำบุคคลเกิดการกระทำหรือปฏิบัติการ (To move a person to a course of action) ดังนั้นแรงจูงใจจึงได้รับความสนใจมากในทุกๆวงการ สำหรับโลเวลล์ (Lovell, 1980: 109) ให้ความหมายของแรงจูงใจว่า”เป็นกระบวนการที่ชักนำโน้มน้าวให้บุคคลเกิดความมานะพยายามเพื่อที่จะสนองตอบความต้องการบางประการให้บรรลุผลสำเร็จ” ไมเคิล คอมแจน (Domjan 1996: 199) อธิบายว่าการจูงใจเป็นภาวะในการเพิ่มพฤติกรรมการกระทำกิจกรรมของบุคคลโดยบุคคลจงใจกระทำพฤติกรรมนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ สรุปได้ว่าการจูงใจเป็นกระบวนการที่บุคคลถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้าโดยจงใจให้กระทำหรือดิ้นรนเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์บางอย่างซึ่งจะเห็นได้พฤติกรรมที่เกิดจากการจูงใจเป็นพฤติกรรมที่มิใช่เป็นเพียงการตอบสนองสิ่งเร้าปกติธรรมดา ยกตัวอย่างลักษณะของการตอบสนองสิ่งเร้าปกติคือ การขานรับเมื่อได้ยินเสียงเรียก แต่การตอบสนองสิ่งเร้าจัดว่าเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการจูงใจเช่น พนักงานตั้งใจทำงานเพื่อหวังความดีความชองเป็นกรณีพิเศษ แรงจูงใจต่อพฤติกรรมของบุคคลในแต่ละสถานการณ์ แรงจูงใจจะทำให้แต่ละบุคคลเลือกพฤติกรรมเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป พฤติกรรมที่เลือกแสดงนี้ เป็นผลจากลักษณะในตัวบุคคลสภาพแวดล้อมดังนี้......

 • ความเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนได้เสียมีผลกระทบหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสามารถขององค์กรในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ และบริการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของลูกค้าและข้อกำหนดด้านกฎหมายรวมถึงข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ องค์กรต้องพิจารณาถึง ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับ QMS ข้อกำหนดของผู้มีส่วนได้เสีย เช่นความต้องการความคาดหวัง องค์กรต้องเฝ้าติดตามและทบทวนสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง   ความต้องการ Need คือสิ่งจำเป็นต้องมี เช่นลูกค้าบอกว่าต้องการของได้ตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ จัดส่งต้องตรงเวลา ความคาดหวัง expectation คือสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง มีก็ดี ไม่มีก็ได้ เช่นลูกค้าอยากให้ไปรวมกิจกรรม เพื่อสังคมกับลูกค้า CSR เช่นไปปลูกป่า หรือ บางลูกค้าจัดวิ่ง และ เชิญองค์กรให้ไปรวมกิจกรรม   Sukhum Rattanasereekiat Consulting. ที่ปรึกษาระบบบริหารงานคุณภาพ...

 • Impact and Effort Matrix เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ทีมควรทำ จากรายการวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ ด้วยการใช้ Impact Effort Matrix ทำให้สามารถจัดลำดับความสำคัญของการแก้ปัญหาด้วยการใช้งานง่าย เมทริกซ์สามารถช่วยพิจารณาว่าโซลูชันใดง่ายที่สุดใช้งานด้วยเวลาและทรัพยากรที่ จำกัด เมื่อแนวคิดถูกวางลงในเมทริกซ์ตามระดับของความพยายามจากต่ำไปสูงและผลกระทบของการนำไปปฏิบัติจากต่ำไปสูงมันเป็นเรื่องง่ายที่จะเห็นภาพกลุ่ม สิ่งนี้จะช่วยให้ทีมมุ่งเน้นไปที่แนวคิดที่จะให้ผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกับพวกเขาด้วยความพยายามน้อยที่สุด โดยจะแยกออกเป็น  Major Project (Hard, High Impact) , Quick Win(Easy, High Impact), Thankless Task (Hard, Low Impact), Fill in job (Easy,Low Impact)   จากที่เรา Plot  งานลงใน  Matrix  ก็จะช่วยเราในการเลือกงานที่จะมาทำก่อน เราคงเลือก Quick Win (ทำง่ายแต่ได้ผลลัพท์มาก) มาทำก่อน......

 • 3C แรงกดดัน  3C ที่มีต่อองค์กร จากการที่โลกมีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะมี ​ AI, Robotic, Big DATA, รวมถึง Internet ซึ่งทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของโลก และการดำเนินธุรกิจ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  อย่างอุตสหรรมยานยนต์ ก็มีการใช้หุ่นยนต์เข้ามาใช้ในการผลิตแทนแรงงานคน ในส่วนที่ต้องการความแม่นยำในการทำงาน หรือ ในส่วนที่คนเข้าไปทำงานแล้วอาจจะไม่ปลอดภัย สำหรับผลิตภัณฑ์เอง ก็มีการพัฒนาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเครื่องยนต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ประหยัดพลังงานมากขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle) ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ไฟฟ้าแทนการใช้เครื่องยนต์ที่มีการเผาไหม้แบบสันดาป  และ ระบบรถขับเคลื่อนได้เอง “เทคโนโลยียานพาหนะไร้คนขับ (Autonomous and near-autonomous vehicles) จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบริษัทจึงต้องมีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด  เรามารู้จักการปรับตัวและแรงกดดันต่างๆที่เรียกว่า 3C กัน 3C มาจาก C= Company, C= Competitor, C= Customer......

 • ภาพหลอน (Ghosting) ปรากฏการณ์การเกิดเงาของภาพที่ไม่พึงประสงค์บนชิ้นงานพิมพ์ มักจะเกิดกับภาพที่เป็นพื้นสีมีช่องปราศจากสีเจาะอยู่ภายใน เม็ดสกรีน เม็ดของสีที่เรียงตัวกันก่อให้เกิดภาพพิมพ์ เม็ดสกรีนบวม (Dot Gain) เป็นอาการของการพิมพ์ที่เม็ดสกรีนบนแผ่นพิมพ์มีขนาดใหญ่กว่าเม็ดสกรีนบนเพลท โดยปกติจะมีขนาดใหญ่กว่าเพียงเล็กน้อย แต่ถ้าใหญ่มากจะทำให้สีของงานพิมพ์ผิดเพี้ยนไปและความลึกของภาพจะน้อยลงโดยเฉพาะบริเวณที่มืด โมเร่ (Moire) มักเรียกอาการดังกล่าวว่าการเกิดลายเสื่อ เป็นปรากฏการณ์ที่รูปแบบของเม็ดสกรีนเมื่อพิมพ์สีทับซ้อนกันมีความผิดเพี้ยนไปเนื่องจากพิมพ์สีเหลื่อมฉากไของบางสีซ้อนไม่ตรงกัน หรือองศาของเม็สกรีนบางสีผิดไป หรือเม็ดสกรีนมีการเคลื่อนตัวหรือไหวตัวหรือมีรูปบิดเบี้ยว โมลผ้ายาง เพลากระบอกกลมในเครื่องพิมพ์ระบบออฟเซ็ท มีไว้เพื่อพันผ้ายางรอบกระบอกนี้ เมื่อหมุนผ่านกระบอกเพลทจะรับภาพจากเพลทแล้วถ่ายทอดภาพที่ได้ไปกระดาษที่ใช้พิมพ์ โมลเพลท เพลากระบอกกลมในเครื่องพิมพ์ระบบออฟเซ็ท มีไว้เพื่อพันเพลทรอบกระบอกนี้ เมื่อหมุนผ่านลูกหมึกจะเกิดภาพหมึกแล้วถ่ายทอดภาพที่ได้ไปยังกระบอกผ้ายาง โมลเหล็ก เพลากระบอกกลมในเครื่องพิมพ์ระบบออฟเซ็ท มีไว้เพื่อให้กระดาษที่วิ่งผ่านพันรอบกระบอกนี้ เมื่อผ่านกระบอกผ้ายางก็จะรับภาพจากผ้ายางให้ปรากฏบนกระดาษที่ใช้พิมพ์ เย็บกี่ทากาวกรรมวิธีในการยึดเล่มหนังสือให้ติดกัน เริ่มจากการจัดเก็บหน้าหนังสือเป็นชุด ๆ เย็บที่สันแต่ละชุดด้วยด้ายให้ติดกัน เก็บรวมชุดทั้งหมดให้ครบเล่ม แล้วทากาวหุ้มปก เย็บกี่หุ้มปกแข็งกรรมวิธีคล้ายกับเย็บกี่ทากาว ต่างกันตรงที่มีขั้นตอนการนำกระดาษแข็งหนามาหุ้มด้วยกระดาษบางที่มีภาพพิมพ์หรือกระดาษ/ผ้าสำหรับทำปก แล้วจึงนำปกมาติดกับตัวเล่ม เย็บมุงหลังคากรรมวิธีการยึดเล่มหนังสือให้ติดกันโดยใช้ลวดเย็บที่สันหนังสือด้วยเครื่องเย็บ ปกติโรงพิมพ์จะแนะนำเย็บ 2 จุดโดยมีระยะห่างกันพอประมาณเพื่อไม่ให้เนื้อในแต่ละแผ่นขยับไปมา รีม หน่วยวัดจำนวนแผ่นกระดาษ......

 • 45 นิสัยสำหรับการทำงานแบบ โตโยต้า _____________   บทที่ 1 นิสัยที่ทำให้พนักงานเติบโตขึ้น   1.เมื่อลูกน้องทำงานไม่ได้เรื่อง นิสัยของคนโตโยต้า: จะให้ลูกน้องแก้ปัญหายากๆ เพื่อกระตุ้นให้ใช้ความคิด นิสัยของคนบริษัททั่วไป: โอดครวญว่าลูกน้องไม่มีความคิด   2.เมื่อหัวหน้ารู้ว่างานมีปัญหา นิสัยของคนโตโยต้า: คิดหาทางแก้ปัญหาไปพร้อมกับลูกน้อง นิสัยของคนบริษัททั่วไป: โยนปัญหาให้ลูกน้อง   3.เมื่อต้องการให้ลูกน้องทำตามคำสั่ง นิสัยของคนโตโยต้า: อธิบายให้ลูกน้องเกิดความเข้าใจและยอมรับคำสั่ง นิสัยของคนบริษัททั่วไป: ใช้อำนาจบังคับให้ลูกน้องทำตามคำสั่ง   4.วิธีปฏิบัติกับลูกน้อง นิสัยของคนโตโยต้า: คิดหาทางทำให้ลูกน้องทำงานได้อย่างสะดวก นิสัยของคนบริษัททั่วไป: คิดหาทางทำให้ลูกน้องทำงานอย่างแข็งขัน   5.งานมาตรฐานกับคู่มือการทำงาน นิสัยของคนโตโยต้า: ให้ลูกน้องปรับปรุงงานมาตรฐานด้วยตัวเอง นิสัยของคนบริษัททั่วไป: ให้ลูกน้องทำตามคู่มือการทำงาน   6.เมื่อลูกน้องเกิดความไม่พอใจ นิสัยของคนโตโยต้า: ให้ลูกน้องเสนอวิธีปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ทำให้รู้สึกไม่พอใจ นิสัยของคนบริษัททั่วไป: ให้ลูกน้องอดทนและคิดว่าเดี๋ยวก็ชินไปเอง ......

 • 4.2 Understanding the needs and expectations of interested parties เข้าใจความจำเป็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เนื่องจากผลกระทบ หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสามารถขององค์กรในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดลูกค้าและข้อกำหนดของกฎหมายรวมถึงข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ องค์กรต้องกำหนด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง และ ข้อกำหนด (ความคาดหวัง) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กรต้องเฝ้าติดตามและทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาจจะแยกเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก กับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเช่น Supplier (ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ) Customer (ลูกค้า) Consumer (ผู้บริโภค) Competitors (คู่แข่ง) Regulator (หน่วยงานราชการ) Government (รัฐบาล) Union (สหภาพ) Community (ชุมชน) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเช่น Management (ผู้บริหาร) Shareholder (ผู้ถือหุ้น)......

 • TOWS Matrix วิเคราะห์เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์นั้น การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับข้อจำกัด จุดอ่อนกับโอกาส จุดอ่อนกับข้อจำกัด ซึ่งผลของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในข้อมูลแต่ละคู่ดังกล่าว ทำให้เกิดยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) ได้มาจากการนำข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนำมากำหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรุก กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) ได้มาจากการนำข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและข้อจำกัดมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนำมากำหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงป้องกัน ทั้งนี้เนื่องจากองค์การมีจุดแข็ง ขณะเดียวกันองค์การก็เจอกับสภาพแวดล้อมที่เป็นข้อจำกัดจากภายนอกที่องค์การควบคุมไม่ได้ แต่องค์การสามารถใช้จุดแข็งที่มีอยู่ในการป้องกันข้อจำกัดที่มาจากภายนอกได้ กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) ได้มาจากการนำข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนำมากำหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงแก้ไข ทั้งนี้เนื่องจากองค์การมีโอกาสที่จะนำแนวคิดหรือวิธีใหม่ ๆ มาใช้ในการแก้ไขจุดอ่อนที่องค์การมีอยู่ได้ กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) ได้มาจากการนำข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและข้อจำกัดมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนำมากำหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรับ ทั้งนี้เนื่องจากองค์การเผชิญกับทั้งจุดอ่อนและข้อจำกัดภายนอกที่องค์การไม่สามารถควบคุมได้...

 • BCG Matrix คือ โมเดล ที่ใช้วิเคราะห์ด้านการเงินการลงทุนเกี่ยวกับการตลาด โดยการเริ่มต้นของ GE (General Electric) และ Boston Consulting Group (BCG) BCG matrix จะแสดงฐานะหรือความแข็งแกร่งของบริษัทเมื่อเทียบกับตลาดสินค้านั้นๆ โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณา 2 เกณฑ์ คือ ส่วนแบ่งตลาดเชิงเปรียบเทียบ (Relative Market Share) เป็นการเปรียบเทียบกับคู่ แข่งว่าส่วนแบ่งตลาดของผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นกี่เท่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่สำคัญ ความน่าสนใจของตลาด (Market Attractiveness) หรือ อัตราการเติบโตของตลาดสินค้า (Market Growth Rate) คือ อัตราการขยายตัวของตลาดสินค้าทั้งตลาดไม่ใช่ของบริษัท เพราะเกณฑ์ที่ใช้นี้เพื่อต้องการดูว่าตลาดสินค้านั้นๆ มีความน่าสนใจมากน้อยเพียงใด Star ได้แก่ธุรกิจที่มีส่วนแบ่งตลาดสูง อัตราความเจริญเติบโตสูง ธุรกิจได้กำไรสูงอันเกิดจากตลาดโตอย่างรวดเร็ว ดังนั้น มักมีเงินสดน้อยหรือขาดแคลนเงินสด......

 • PESTLE Analysis  คือเครื่องมือที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด และวิเคราะห์ภาพรวมของธุรกิจในอนาคต โดยอาศัยข้อมูลของการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกต่างๆ ที่เราไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ก็ประกอบไปด้วย P – Politic : ปัจจัยทางนโยบายและการเมือง E – Economic : ปัจจัยทางเศรษฐกิจ S – Social : ปัจจัยทางสภาพสังคม และสุดท้าย T – Technology : ปัจจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ L – Legal : ข้อกฎหมายต่างๆ ของพื้นที่นั้นๆ ที่เราต้องศึกษาเป็นอย่างดี E – Environment : หรือปัจจัยทางสภาพแวดล้อม ตัวอย่างปัจจัยภายนอก P-Political Factors กฎระเบียบภาษีใหม่ การระดมทุนของรัฐบาล......

 • วิสัยทัศน์ (Vision) คือ เป้าหมายขององค์กรในช่วงเวลาระยะกลางถึงระยะยาว (ประมาณ 3-10 ปี) โดยปกติวิสัยทัศน์ที่ดีจะประกอบด้วย 1. เป้าหมายระยะยาว (Stretch goal) เป้าหมายขององค์กรควรเป็นตำแหน่งขององค์กรที่แตกต่างจากปัจจุบัน แสดงถึงความทะเยอทะยานขององค์กร 2. ตำแหน่งขององค์กรในตลาด (Definition of niche) ตำแหน่งขององค์กรเชิงธุรกิจในตลาด 3. ช่วงเวลา (Time horizon) ช่วงเวลาที่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์บรรลุผลสำเร็จ ความสำคัญของวิสัยทัศน์ 1. ช่วยกำหนดทิศทางและเป้าหมายขององค์กร 2. สื่อสารให้บุคลากรทราบว่า บุคลากรแต่ละท่านมีส่วนร่วมที่จะทหใองค์กรมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างไร 3. ช่วยกระตุ้นให้บุคลากรมีความตระหนัก ผูกพัน และมุ่งมั่นปฏิบัติ 4. สื่อสารให้องค์กรภายนอกหรือคู่ค้าทางธุรกิจทราบถึงบทบาทและส่วนร่วมในการผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย พันธกิจ คืออะไร พันธกิจ (Mission) คือ ความมุ่งหมายพื้นฐานในการจัดตั้งขององค์กร ที่จะดำเนินการในระยะยาว ขอบเขตในการดำเนินงาน......

 • “สวอต” หรือ “SWOT” นั้นมาจากตัวย่อภาษาอังกฤษ 4 ตัว ได้แก่ S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในบริษัท เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล บริษัทจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกำหนดกลยุทธ์การตลาด W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อมภายนอกของบริษัทเอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน นักการตลาดที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค......

 • องค์กรต้องใช้มาตรการต่างๆที่เหมาะสมเพื่อชี้บ่งผลลัพธ์เมื่อมีความจำเป็นเพื่อให้มั่นใจการสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ องค์กรต้องชี้บ่งสถานะผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดในการตรวจติดตามและตรวจวัด ตลอดการผลิตและการส่งมอบบริการ (เพื่อให้รู้สถานะงานในแต่ละกระบวนการ ตั้งแต่รับวัตถุดิบจนถึงจัดส่ง วัตถุประสงค์เพื่อใม่ให้นำไปใช้ผิดหรือจัดงานผิด)   องค์กรต้องควบคุมการชี้บ่งที่มีลักษณะเฉพาะ เมื่อการสอบกลับเป็นข้อกำหนดและต้องเก็บรักษา เอกสารสารสนเทศที่จำเป็นเพื่อให้สามารถทำการสอบกลับ (ต้องสร้างระบบการทวนกลับ  LOT ตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงงานสำเร็จรูป วัตถุประสงค์เพื่อเวลามีปัญหาสามารถเช็คย้อนกลับได้และก็นำมาใช้ในการวิเคราะห์หาข้อมูลได้  ทางองค์กรอาจจะมีการตั้ง  LOT การบ่งชี้เช่น Production Lot: 8A1502  (8= year:2018,  A= Month:Jan, 15 =date:15 , 02 = shift2 เป็นต้น))   การชี้บ่งจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าได้รับ (สามารถชี้บ่งได้เช่นเราผลิตงาน  10,000 ชิ้นวันที่ 1/2/2018 เราต้องมีระบบในการบันทึกแล้วย้อนบอกได้เช่น ได้ส่งงานของ  Lot  ของวันที่1 ไปโดยส่งไป วันที่ 4/2/18 จำนวน 5,000......

 • มารู้จัก Shisa Kanko, Error preventing เราจะเห็นการชี้นิ้วในโรงงานเช่นการข้ามทางแยกต้องมีการชี้ซ้าย ขวา ด้านหน้า หรือการใช้ในการซ่อมบำรุงเช่นการชี้นิ้วไปที่เครื่องจักรว่าเครื่องจักรหยุดการทำงานจริงก่อนเข้าไปซ้อม หรือการทำขับรถ   Folk Lifeจะยกชิ้นงานหรือจะถอยหลังก็มีการชี้ หรือเปล่งเสียงว่าไม่มีรถหรือส่ิงกีดขวางที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ถ้าเรามีโอกาสได้ไปขึ้นรถไฟที่ญี่ปุ่นก็จะเห็นพนักงานมีการชี้นิ้วเปล่งเสียงเช่นกัน โดยที่พนักงานขับรถไฟจะชี้นิ้วสัญญาณต่างๆ เช่น จ่อความเร็ว หรือที่ป้ายต่างๆเป็นต้น  ซึ่งเวลาทำอาจจะดูแปลกๆ แต่สามารถรถความผิดพลาดได้ มีการทดสอบเกี่ยวกับการทำงานโดยไม่มีการเปล่งเสียง ชี้นิ้ว  กับการทำงานที่ต้องเปล่งเสียงและชี้นิ้ว ผลการทดลองเป็นที่น่าสนใจ โดย ถ้าเราทำเฉยไม่มีการเปล่งเสียงชี้นิ้ว ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าความถูกต้องของการทำทำงานอยู่ที่ 40% มีความผิดพลาดได้ง่ายกรณีงานที่ซับซ้อน  แต่ทำแบบ Pointing and Calling มีความถูกต้องถึง 100% เป็นเพราะอะไร เหตุผลที่ 1. เพราะการชี้จะทำให้สิ่งที่เรา Focus หรือส่ิงของ กับตัวเราอยู่ใกล้กันมากขึ้น เหตุผลที่ 2.......

 • – Lexus จะนำเสนอจอภาพดิจิตอล * Side View รุ่นแรกของโลก – จอภาพแบบด้านข้างแบบดิจิตอลแสดงให้เห็นว่ามีอะไรอยู่ทางด้านซ้ายมือด้านขวาและด้านหลังของรถแสดงภาพจากกล้องบนจอภาพภายในห้องโดยสาร ทำให้มุมมองที่ดีขึ้นของพื้นที่รอบ ๆ รถในเวลากลางคืนก็จะเห็นภาพชัดขึ้นสว่างมากขึ้นจากกระจกปกติ หรือสามารถตัดแสงที่ส่องเข้าตาได้ และในสภาพอากาศแปรปรวนเช่นฝนตกปกติก็จะเป็นฝ้าที่กระจกทำให้มองเห็นกระจกไม่จัดแต่ถ้าเป็น กล้องก็ทำไม่มีปัญหาเรื่องมองไม่ชัดจากกระจก – จอภาพด้านข้างแบบดิจิตอลให้มุมมองที่กว้างขึ้นของบริเวณโดยรอบของรถยนต์โดยการเพิ่มพื้นที่แสดงผลระหว่างการหมุนหรือเมื่อสำรองข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้ในเวลาเลี้ยว รวมถึงการถอยหลังเข้าที่จอด – กล้องขนาดเล็กของระบบทำให้มองเห็นหน้าได้ดีขึ้น (ไม่มีกระจกมองข้างขนาดใหญ่เพื่อป้องกันมุมมอง) และลดเสียงรบกวนจากลมทำให้ลู้ลมมากขึ้น ด้วยการติดตั้งกล้องด้านนอกขนาดเล็กที่ประตูด้านหน้ารถของ Lexus จะช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นบริเวณโดยรอบของยานพาหนะได้ชัดเจนยิ่งขึ้น กล้องใน Digital Side-View Monitors จะส่งภาพไปยังจอภาพแสดงผลขนาด 5 นิ้วที่อยู่ภายในห้องโดยสารที่ฐานของเสาด้านหน้า ข้อดีอีกประการหนึ่งของ Digital Side-View Monitors ที่มีมากกว่าคู่ฉบับทั่วไปคือมีรูปร่างที่ป้องกันการสะสมของเม็ดฝนและหิมะทำให้มุมมองของผู้ขับขี่ไม่ได้รับผลกระทบ   ระบบจะเพิ่มพื้นที่ – ซ้าย, ขวาหรือด้านหลังที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดใช้งานสัญญาณเลี้ยว เพิ่มมุมมองของพื้นที่รอบ ๆ......

 • 8.6.2 การตรวจสอบโครงร่าง (Layout inspection) และการทดสอบสมรรถนะ (Functional Testing) การตรวจสอบ(Layout inspection) แตกต่างจากการทดสอบหรือทดสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ (Functional Testing) หรือไม่? ตอบ ใช่ตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 1 ของ 8.6.2 ของ IATF 16949 [การตรวจสอบโครงร่าง(Layout inspection) เป็นการวัดขนาดผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่แสดงในบันทึกการออกแบบ] การตรวจสอบ(Layout inspection) เป็นการวัดและความต้องการมิติ การวัดประสิทธิภาพPerformance หรือการวัดวัสดุจะไม่รวมอยู่ในการตรวจสอบ(Layout inspection) การปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เป็นปกติจะมีผลต่อการตรวจสอบความถูกต้องของข้อกำหนดการอนุมัติผลิตภัณฑ์ทั้งหมด (เช่น PPAP หรือ PPA) และเกินขอบเขตของการตรวจสอบโครงร่าง(Layout inspection) (Functional Testing) การทดสอบ / การตรวจสอบตามปกติจะ จำกัด เฉพาะการวัดสมรรถนะและการวัดวัสดุเช่นความทนทานหรือความต้านทานแรงดึงและไม่รวมถึงการวัดมิติ หากลูกค้าไม่ได้กำหนดความถี่องค์กรจะต้องรับผิดชอบในการกำหนดความถี่ในการตรวจสอบโครงร่าง......

 • 9.2.2.4 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ (Product Audit) แตกต่างจากการตรวจสอบLayout Inspection อย่างไร? ตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 3 ของ IATF 16949 คำว่าผลิตภัณฑ์ถูกนำมาใช้เพื่อแสดงถึง “… ผลลัพธ์ที่ตั้งใจไว้ … ” ของกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์มักมีข้อกำหนดเกี่ยวกับมิติสมรรถนะ (การทำงาน) และวัสดุ ดังนั้นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ (Product Audit) อาจมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการตรวจสอบมิติ (Dimension) สมรรถนะ (การทำงาน) (Functional) แต่การตรวจสอบรูปแบบ Layout Inspection จะตรวจเฉพาะด้านมิติ หรือขนาดเท่านั้น การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สามารถตรวจผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปหรือผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการตามแนวทางที่ลูกค้าระบุ (เช่น VDA 6.5 Product Audit) ถ้ามี การตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาจรวมถึงข้อกำหนดในการบรรจุหีบห่อ  (Packaging) และการติดฉลาก (Labeling)......

 • Reverse FMEA Reverse FMEA เป็นกระบวนการเช็ค FMEA โดยทำการเช็คที่หน้างาน เช่น Pokayoke ทำงานได้จริงหรือเปล่า ดักจับความผิดปกติหรือความล้มเหลวเรื่องอะไรบ้าง ความล้มเหลวที่หน้างานจริงมีเรื่องอะไรบ้าง หลังจากนั้นกลับมาทบทวนที่ FMEA ว่าสอดคล้องกับหน้างานหรือไม่ ตัวอย่างวิธีการทำ 1) สร้างระบบ – ก่อนอื่นต้องกำหนดว่าจะตรวจสอบกระบวนการอะไร พื้นที่ไหน ใครเป็นคนตรวจ 2) ตั้งทีม – แต่ละทีมควรมี 2 คนจากทีม FMEA (ทีมข้ามสายงาน) คนหนึ่งคนจากพื้นที่ที่ไม่ใช่ FMEA (การเงิน, hr และผู้ดูแลระบบ, ความปลอดภัย) และอีกคนหนึ่งจากการบำรุงรักษา (สำหรับการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว) จำนวนทีมจะขึ้นอยู่กับพื้นที่และกระบวนการที่ถูกตรวจว่าใหญ่เล็กขนาดไหน 3) ดำเนินการฝึกอบรมให้กับทีมเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการ FMEA แบบย้อนกลับ 4) เริ่มดำเนินกิจกรรม......

 • Generic/Reverse/Micro-step FMEA มารู้จัก FMEA ทั้งสามแบบ แบบสรุปสั้นๆ Gereric FMEA หรือข้อกำหนด IATF16949: 2016 เรียกว่า Family FMEA คือการทำ FMEA ที่สามารถให้กับทุกรุ่นได้ในกรณีที่กระบวนการทำงานคล้ายๆกัน เช่นกระบวนการหลอม การฉีดขึ้นรูป หรือกระบวนการชุป Reverse FMEA เป็นกระบวนการเช็ค FMEA โดยทำการเช็คที่หน้างาน เช่น Pokayoke ทำงานได้จริงหรือเปล่า ดักจับความผิดปกติหรือความล้มเหลวเรื่องอะไรบ้าง ความล้มเหลวที่หน้างานจริงมีเรื่องอะไรบ้าง หลังจากนั้นกลับมาทบทวนที่ FMEA ว่าสอดคล้องกับหน้างานหรือไม่ Micro – Step FMEA : เป็นการทำ FMEA ในแต่ละProcess Step หรือ Operation element......

 • เวลาไป  Audit ตามโรงงานจะเห็นพนักงานที่เดินไปด้วยกัน ก่อนที่จะพาผมข้ามถนน หรือเดินผ่านทางที่รถวิ่งในโรงงาน เขาชี้นิ้วไปทางขวา ปากพูด ชี้นิ้วไปทางซ้าย ปากพูด ก่อนที่จะพาข้าม ส่ิงที่พูดคือ “Hidari Yoshi Migi Yoshi Hidari Yoshi” คือ ” ซ้ายเรียบร้อย ขวา เรียบร้อย ซ้ายเรียบร้อย” หรือ ” ซ้าย OK, ขวา Ok , ซ้าย OK”. พนักขับรถฟอร์คลิฟท์เหมือนกัน วันก่อนกำลังตรวจโรงงานผลิตยางรถ ชั้นวางงานค่อนข้างสูง แต่ก่อนที่พนักงานจะถ่อยรถออกมาจากชั้น พนักงานจะชี้ไปข้างหลัง แล้วก็พูด “ข้างหลังเรียบร้อย ถอยหลังได้” แล้วค่อยถ่อยหลังออกมาก หลักการดังกล่าวเรียกว่า ระบบ “ปากย้ำมือชี้”  ที่เป็นระบบความปลดดภัยซึ่งอาศัยการเตือนตนเองก่อนที่จะลงมือทำอะไรที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุอันตรายได้......

 • พาลูกไปโรงพยาบาล เห็นเครื่องให้นำ้เกลือกับเครื่องให้oxygen เลยถามพยาบาลว่า เครื่องมีสอบเทียบหรือเปล่า พยาบาลหันมาทำหน้างงๆ แต่ตอบว่าเห็นมีตรวจเช็คอยู่นะค่ะ เลยแอบดู Calibration Status. ถ้าตามข้อกำหนด ISO9001:2015 ก็ตรงกับ7.1.5.2 ความสามารถสอบกลับได้ของการวัด a) ทวนสอบหรือสอบเทียบ หรือทั้งสองอย่างตามช่วงเวลาที่กำหนด หรือก่อนการใช้งานเทียบกับมาตรฐานการตรวจวัดระดับประเทศหรือระหว่างประเทศในกรณีที่ไม่มีมาตรฐาน พื้นฐานที่ใช้สำหรับการสอบเทียบและการทวนสอบต้องได้รับการจัดเก็บ b ) ชี้บ่งเพื่อกำหนดสถานการณ์สอบเทียบ c) ป้องกันการปรับแต่ง การเสียหาย หรือความเสื่อมที่อาจจะทำให้สถานการสอบเทียบ และผลการวัดที่ตามมาไม่สามารถใช้ได้   การติด Sticker ถือเป็นการชี้บ่งสถานะการสอบเทียบ อาจจะชี้บ่งเป็นวันหมดอายุ หรือเป็นสีตามเดือนก็ได้ครับ...

 • อ่านจากข่าวข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้รถที่มีเบาะแถว3 เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันที่ 10 เมษายนที่ผ่านมา ณ ลานจอดรถของโรงเรียน Seven Hills School ที่ Kyle Plush วัย 16 ปี ผู้เสียชีวิตเรียนอยู่ โดยมีรายงานว่า เขาได้กลับไปหยิบไม้ตีเทนนิสที่ 2004 Honda Odyssey ของเขา โดย Plush ได้เข้าไปในรถจากเบาะแถวที่ 3 ในลักษณะที่คุกเขาบนเบาะ และเอื้อมไปหยิบของที่วางไว้บริเวณที่เก็บสัมภาระหลังเบาะ Plush พยายามขอความช่วยเหลือ ด้วยการสั่งการด้วยเสียงผ่าน Siri เพื่อใช้ iPhone ของเขาที่อยู่ไกลตัวออกไป โทรเข้าเบอร์ 911 ในเวลา 15.14 น. พร้อมบอกกับเจ้าหน้าที่ว่า “ช่วยผมด้วย ผมติดอยู่ในรถ ผมอยู่ที่โรงเรียน Seven......

 • ไฟสัญญาณจราจรเมืองไทย ต่างกับไฟสัญญาณการจราจรอเมริกาอย่างไร หลายๆท่านสงสัยมัยว่าทำไมอเมริกาถึงรถไม่ติดมากเหมือนเมืองไทย? มันมีอะไรที่ทำให้แตกต่าง ? ถ้าเราได้มีโอกาศอาศัยอยู่ที่ประเทศอเมริกาหรือได้ไปเที่ยวแล้วขับรถเองจะพบว่า การอ่านแผนที่และการขับรถจะง่ายกว่าเมืองไทยมากเพราะประเทศอเมริกามีการวางผังเมืองที่ดี เช่น ถ้าเราจะไปบ้านเพื่อนโดยที่อยู่ ระบุว่า บ้านเลขที่ 150 North Hoover St. เราก็จะเดาได้คราวๆ ว่า บ้านอยู่บนถนน Hoover St. โดยอยู่ระหว่างถนน ที่ 1 st กับ 2 nd โดยอยู่ด้านขวามือถ้าเรามุ่งหน้าจากทางทิศใต้ไปทิศเหนือ ทำมัยถึงเป็นเช่นนี้ โดยปกติที่อยู่ระหว่างถนน 1st กับ 2nd บ้านเลขที่จะเป็น 100-200 หรือ ถ้าอยู่ระหว่างถนน 2nd กับ 3rd บ้านเลขที่จะเป็น 200-300 เวลาเรามุ่งหน้าจากทิศใต้ไปทางทิศเหนือด้านขวามือเลขที่บ้านตัวสุดท้ายจะเป็นเลขคู่ บ้านด้านซ้ายมือเลขที่บ้านตัวสุดท้ายจะเป็นเลขคี่ สำหรับเวลาที่เรามุ่งหน้าจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก......

 • ในยุคปัจจุบันที่แรงงานขาดแคลนคงปฎิเสธไม่ได้ว่ามีพนักงานต่างด้าวจำนวนมากเข้ามาทำงานในประเทศไทย โดยเฉพาะแรงงาน พม่า กัมพูชา และ ลาว ถ้าได้มีโอกาศไปจังหวัดสมุครสาครจะพบว่าแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในโรงงานมากกว่าแรงงานไทยในหลายๆโรงงาน แล้วเราจะสื่อสารอย่างไรอย่างมีประสิทธิภาพกับแรงงานต่างด้าวเพื่อให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ จากประสบการณ์ในการตรวจโรงงานพบว่า การสื่อสารที่ไม่ดีก็อาจมาส่งผลกระทบต่อการทำงานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บางเรื่องอาจจะฟังดูเป็นเรื่องไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ หรือว่าดูเป็นเหมือนเรื่องตลกแต่ถ้าเกิดขึ้นกับองค์กรของเราแล้วอาจจะไม่ตลกอย่างที่ได้ฟัง โรงงานหนี่งมีการได้รับคำสั่งในการบรรจุภัณฑ์ไหม่ โดยโรงงานนี้เป็นโรงงานปั๊มเหล็กเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของชิ้นส่วนยานยนต์ โดยลูกค้าต้องการให้นำชิ้นงานสำเร็จรูปมารวมกันสามชิ้นแล้วให้มัดหนังยางไว้ด้วยกันหลังจากนั้นให้ใส่ไว้ในกล่องพลาสติกเพื่อการส่งมอบ แต่เนื่องจากการสื่อสารไม่ดีกับพนักงานแรงงานต่างด้าว ทำให้พนักงานเข้าใจว่าให้นำวัตถุดิบมารวมกันสามชิ้นแล้วมัดหนังยางแล้วเข้าเครื่องปั๊ม ผลปรากฎว่าเครื่องปั๊มเหล็กพัง แย่ไปกว่านั้นแม่พิมพ์ที่เป็นของลูกค้าก็แตกไปด้วย ทำให้ส่งของไม่ได้ตามที่ลูกค้ากำหนด จะเห็นว่าเรื่องการสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากถ้าสื่อสารไม่ดีก็อาจจะส่งผลทั้งทางด้านคุณภาพและการจัดส่งอย่างตัวอย่างข้างต้น การสื่อสาร (Communication) จัดรูปแบบของการติดต่อสื่อสารได้ 2 ลักษณะได้แก่ การสื่อสารโดยใช้ภาษาพูด (Verbal Communication) การสื่อสารโดยใช้ภาษาพูดเป็นการใช้คำพูดเพื่อใช้ในการสื่อสารความคิดในรูปแบบต่างๆ เช่น การพูดกันโดยตรง การบันทึกเสียง การคุยการโทรศัพท์ การคุยกันโดยมือถือ การเขียนรายงาน email หรือ Chat กันใน facebook ทั้งการสื่อสารโดยการพูดและเขียน ล้วนแล้วแต่ใช้ถ้อยคำในการสื่อสาร ถ้ายกตัวอย่างในโรงงานก็อย่างเช่นการสอนงาน การประชุม......

 • เห็นเอกสาร RoHS แต่ในโรงงาน วันนี้มาดูกีตาร์เพิ่งเห็นว่ามาติดสัญลักษณ์ RoSH ที่กีตาร์ด้วย แล้วRoHS คืออะไร RoHS ย่อมาจาก Restriction of Hazardous Substances เป็นข้อกำหนดที่ 2002/95/EC ของสหภาพยุโรป (EU) ว่าด้วยเรื่องของการใช้สารที่เป็นอันตรายในอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศโทรคมนาคม, เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหมายความรวมถึงเครื่องใช้ทุกชนิดที่ต้องอาศัยไฟฟ้าในการทำงาน โดยสารที่จำกัดปริมาณในปัจจุบัน กำหนดไว้ 6 ชนิด ดังนี้ ตะกั่ว (Pb) ไม่เกิน 0.1% โดยน้ำหนัก ปรอท (Hg) ไม่เกิน 0.1% โดยน้ำหนัก แคดเมียม (Cd) ไม่เกิน 0.01% โดยน้ำหนัก เฮกซะวาเลนท์ (Cr-VI) ไม่เกิน 0.1%......