PMC Expert | pmc-admin
3
archive,paged,author,author-pmc-admin,author-3,paged-2,author-paged-2,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Author: pmc-admin

หลักสูตร Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) AIAG 4th Edition การวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบ  AIAG 4th Edition วันที่ 18-19 เมษายน 2565 (หลักสูตร 2 วัน) เวลา 09.00-16.30 น. Online Training ผ่าน Microsoft Team ค่าธรรมเนียนการอบรม 5,000 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวม VAT 7%) สำรองที่นั่งได้ที่ email: contact.pmcexpert@gmail.com, contact@pmcexpert.com Tel 065-2639655   เนื้อหาหลักสูตร: - เข้าใจขั้นตอนการทำ Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) อย่างถูกวิธี - สามารถนำ...

หลักสูตร เคล็ดลับการบริหารงาน  QC/QA  อย่างมืออาชีพ วันที่ 18 มีนาคม 2565 (หลักสูตร  1  วัน) เวลา  09.00-16.30  น.  Online Training ผ่าน  MST   เนื้อหาหลักสูตร -หลักการบริหารงานคุณภาพ และวงจร  PDCA -ความแตกต่างระหว่าง  QA  กับ QC -เทคนิคการสุ่มงาน  AQL. -การตรวจสอบงานการรับเข้าวัตถุดิบ -การตรวจสอบระหว่างกระบวนการ -การตรวจสอบงานก่อนการส่งมอบ -การควบคุมงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนด NC- -การบ่งชี้งานและการทวนสอบกลับ -การควบคุมงานซ่อมแซม (Rework) -เทคนิคการการจัดทำและควบคุมชิ้นงานตัวอย่าง  Limit Sample -การควบคุมระบบตัวกั้นโง่  Error Proofing (Pokayoke) -เทคนิคการเลือกเครื่องมือวัด  และการควบคุมเครื่องมือวัด รวมถึงการสอบเทียบ -การจัดทำ   Process Flow แผนการไหลของกระบวนการ และ แผนการควบคุมคุณภาพ  Control Plan -การควบคุมการเปลี่ยนแปลง  (Change control), รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านวิศวกรรม  Engineering change. -การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า (Problem Solving...

AIAG VDA FMEA 1st Edition 2019:  Online training วันที่ 4 มีนาคม 2565 (หลักสูตร  1  วัน) เวลา  09.00-16.30  น.  Online Training ผ่าน  MST ค่าธรรมเนียนการอบรม  2,500  บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวม VAT 7%) สำรองที่นั่งได้ที่ email: contact.pmcexpert@gmail.com Tel 065-2639655...

How is different between MSDS and IMDS?   Material Safety Data Sheet (MSDS) ชื่อที่รู้จักโดยทั่วไป หรือ Safety Data Sheet (SDS) คือเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมีที่จะแสดงข้อมูลของสารเคมีที่มีการแสดงข้อมูลตั้งแต่ความเป็นอันตรายพิษวิธีใช้การเก็บรักษาการขนส่งการกำจัดและการจัดการอื่นๆของสารเคมีหรือเคมีภัณฑ์ประเภทนั้นๆเพื่อให้การใช้สารเคมีนั้นๆเป็นไปด้วยความปลอดภัยและไร้ซึ่งความอันตรายขณะใช้งานนั่นเองเพราะหากมีการนำเข้าสารเคมีแบบผิดๆบุคลากรที่จำเป็นจะต้องใช้สารเคมีดังกล่าวไม่มีความรู้และความสามารถในการควบคุมดูแลก็อาจจะนำมาซึ่งการสูญเสียและอาจถึงแก่ชีวิตได้ดังนั้นจึงมีการจัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมีซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยเบื้องต้น  เมื่อผู้ปฎิบัติงานเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี สามารถดูการปฐมพยาบานเบื้องต้น หรือสามารถส่งตัวผู้ป่วยพร้อมเอกสาร  SDS ไปรักษาที่โรงพยาบาล เพื่อให้คุณหมอทราบรายละเอียดว่าประสบอุบัติเหตุเกี่ยวกับเคมีอะไรเพื่อจะได้วินิฉัยโรคได้ถูกต้องมากขึ้น สำหรับ  Auditor  ISO14001 ก็มีการตรวจว่ามี  SDS ครบและอยู่ที่จุดปฎิบัติงานหรือสามารถเข้าถึงได้ง่ายหรือไม่ เอกสารดังกล่าวนี้ ยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดการ SDS ดังนี้ SDS ควรมีข้อมูลครบทั้ง 16 หัวข้อ ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี และบริษัทผู้ผลิตและหรือจำหน่าย ข้อมูลความเป็นอันตราย ส่วนประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม มาตรการปฐมพยาบาล มาตรการผจญเพลิง มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหล การใช้และการจัดเก็บ การควบคุมการได้รับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล สมบัติทางกายภาพและเคมี ...

    IATF 16949:2016 – Sanctioned Interpretation 9.3.2.1 Management review inputs – supplemental     ข้อมูลป้อนเข้าสู่การทบทวนของฝ่ายบริหารจะต้องรวมถึง:   a) ต้นทุนด้อยคุณภาพ (ต้นทุนของความไม่สอดคล้องภายในและภายนอก); b) การวัดประสิทธิภาพของกระบวนการ c) การวัดประสิทธิภาพของกระบวนการสำหรับกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์ ตามความเหมาะสม d) ความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์ e) การประเมินความเป็นไปได้ในการผลิตสำหรับการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานที่มีอยู่และสำหรับโรงงานใหม่หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ (ดูหัวข้อ 7.1.3.1) f) ความพึงพอใจของลูกค้า (ดู ISO 9001 หัวข้อ 9.1.2) g) การทบทวนประสิทธิภาพเทียบกับวัตถุประสงค์การบำรุงรักษา h) การรับประกัน (ถ้ามี); i) ทบทวนตารางสรุปการประเมินความพึ่งพอใจจากลูกค้า (Scorecard)(ถ้ามี) j) การระบุความล้มเหลวของผู้ใช้งานที่อาจเกิดขึ้นซึ่งระบุผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยง (เช่น FMEA) k) ความล้มเหลวของผู้ใช้งานและผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือสิ่งแวดล้อม) การวัดประสิทธิภาพของกระบวนการสำหรับกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์ ตามความเหมาะสม   l) สรุปผลการวัดในขั้นตอนที่กำหนดในระหว่างการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ตามความเหมาะสม   เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง: ในส่วน “8.3.4.1 การติดตาม” ผลสรุปของการวัดในขั้นตอนที่กำหนดในระหว่างการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการเป็นข้อมูลป้อนเข้าในการทบทวนฝ่ายบริหาร อย่างไรก็ตาม ไม่ได้แสดงในหัวข้อ 9.3.2.1 การวัดอาจพิจารณา...

    IATF 16949:2016 – Sanctioned Interpretation 8.5.6.1.1 Temporary change of process controls   องค์กรต้องระบุ จัดทำเป็นเอกสาร และคงไว้ซึ่งรายการของการควบคุมกระบวนการ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบ การวัด การทดสอบ และการป้องกันข้อผิดพลาด ซึ่งรวมถึงการควบคุมกระบวนการหลักและการสำรองข้อมูลหรือวิธีการอื่นที่ได้รับอนุมัติ รายการควบคุมกระบวนการต้องรวมถึงการควบคุมกระบวนการหลักและสำรองหรือวิธีการสำรองที่ได้รับอนุมัติ หากมีการสำรองข้อมูลหรือวิธีการอื่น   เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง: ชี้แจงว่าไม่ใช่ทุกการควบคุมกระบวนการหลักจะมีวิธีสำรองหรือวิธีอื่น ชี้แจงว่าหากมีการสำรองข้อมูลหรือวิธีการสำรอง วิธีการสำรองหรือทางเลือกเหล่านั้นจะรวมอยู่ในรายการที่ดูแลโดยองค์กร ไม่จำเป็นต้องมีการควบคุมกระบวนการอื่นสำหรับการควบคุมหลักทุกตัว       IATF 16949:2016 – Sanctioned Interpretation 5.1.1.2 Process effectiveness and efficiency   ผู้บริหารระดับสูงต้องทบทวนประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ของระบบการจัดการคุณภาพและกระบวนการสนับสนุนเพื่อประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิภาพของระบบการจัดการคุณภาพขององค์กร ผลลัพธ์ของกิจกรรมการทบทวนกระบวนการจะถูกรวมเป็นข้อมูลป้อนเข้าในการทบทวนของฝ่ายบริหาร (ดูหัวข้อ 9.3.2.1.)   เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง: ชี้แจงว่าไม่ใช่ทุกกระบวนการที่ต้องมีการวัดประสิทธิภาพ องค์กรจำเป็นต้องกำหนดว่ากระบวนการใดต้องใช้การวัดประสิทธิภาพภายในระบบการจัดการคุณภาพ นอกจากนี้ กระบวนการแก้ปัญหาขององค์กรจำเป็นต้องมีการทบทวนประสิทธิภาพที่ดำเนินการโดยฝ่ายบริหารขององค์กร   อ่านรายละเอียดเรื่องประสิทธิภาพ กับ ประสิทธิผลเพิ่มเติมได้ที่   https://www.facebook.com/rattanasereekiatsukhum/posts/1787603024726853     IATF 16949:2016 – Sanctioned Interpretation 9.3.2.1 Management review inputs...

    IATF 16949:2016 –   Sanctioned Interpretation8.3.3.3 Special characteristics   องค์กรต้องใช้แนวทางการจัดการเป็นทีมเพื่อจัดตั้ง จัดทำเอกสาร และดำเนินการตามกระบวนการเพื่อระบุลักษณะพิเศษ รวมถึงที่กำหนดโดยลูกค้าและการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ดำเนินการโดยองค์กร และต้องรวมถึงสิ่งต่อไปนี้a) เอกสารแสดงคุณลักษณะพิเศษทั้งหมดในแบบร่างผลิตภัณฑ์และ/หรือเอกสารการผลิต (ตามความจำเป็น) การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (เช่น กระบวนการ FMEA) แผนการควบคุม และมาตรฐานในการทำงาน/ผู้ปฏิบัติงาน ลักษณะพิเศษจะถูกระบุด้วยเครื่องหมายเฉพาะและเรียงต่อกันผ่านเอกสารแต่ละฉบับ ระบุไว้ในเอกสารการผลิตที่แสดงการสร้างหรือการควบคุมที่จำเป็นสำหรับลักษณะพิเศษเหล่านี้   เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง:ชี้แจงเอกสารเกี่ยวกับคุณลักษณะพิเศษในผลิตภัณฑ์และ/หรือแบบการผลิต   IATF 16949:2016 –   Sanctioned Interpretation  8.4.2.1 Type and extent of control   องค์กรต้องมีกระบวนการที่เป็นเอกสารเพื่อระบุกระบวนการที่มาจากภายนอก และเพื่อเลือกประเภทและขอบเขตของการควบคุมที่ใช้เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์ เนินการเพื่อเพิ่มหรือลดประเภทและขอบเขตของกิจกรรมการควบคุมและการพัฒนาตามประสิทธิภาพของซัพพลายเออร์และการประเมินความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ วัสดุ หรือบริการในกรณีที่คุณลักษณะหรือส่วนประกอบ "ผ่าน" ระบบการจัดการคุณภาพขององค์กรโดยไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องหรือการควบคุม องค์กรต้องแน่ใจว่ามีการควบคุมที่เหมาะสม ณ จุดที่ผลิต เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง:ชี้แจงความรับผิดชอบขององค์กรในกรณีงานของ  Pass through   ผมไป  Consult อยู่ที่หนึ่งเป็นโรงงานประกอบชิ้นส่วนซึ่งผลิตภัณฑ์จะเป็นเสาอากาศวิทยุที่ใช้สำหรับรถยนต์ โดยทางองค์กรรับอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคที่และแผ่น...

  ความต้องการของลูกค้า ข้อกำหนดทั้งหมดที่ลูกค้ากำหนด (เช่น ข้อกำหนดทางเทคนิค การค้า ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป ข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า เป็นต้น) ในกรณีที่องค์กรที่ตรวจสอบเป็นผู้ผลิตรถยนต์ บริษัทในเครือของผู้ผลิตรถยนต์ หรือการร่วมทุนกับผู้ผลิตรถยนต์ ลูกค้าที่เกี่ยวข้องจะถูกระบุโดยผู้ผลิตรถยนต์ บริษัทในเครือ หรือการร่วมทุน   เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง: ความต้องการของลูกค้าได้รับการพัฒนาโดยผู้ผลิตรถยนต์เพื่อนำไปใช้ในห่วงโซ่อุปทานโดยธรรมชาติของกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์ ดังนั้น เมื่อผู้ผลิตรถยนต์ได้รับการรับรอง ผู้ผลิตรถยนต์จะกำหนดวิธีการจัดการการอนุมัติและ/หรือข้อมูลของลูกค้า   IATF 16949:2016 –                                   Sanctioned Interpretations   4.4.1.2 Product safety องค์กรต้องมีเอกสารกระบวนการสำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งต่อไปนี้ หากทำได้:เป็น a)-m) (…) NOTE: Special approval หมายเหตุ: ลูกค้าหรือกระบวนการภายในขององค์กรในการอนุมัติพิเศษเกี่ยวกับข้อกำหนดหรือเอกสารด้านความปลอดภัย เป็นการอนุมัติเพิ่มเติมจากหน่วยงาน (โดยปกติคือลูกค้า) ซึ่งมีหน้าที่ในการอนุมัติเอกสารดังกล่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความปลอดภัย เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง:ชี้แจงความสับสนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการอนุมัติพิเศษสำหรับข้อกำหนดหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย     IATF 16949:2016 –                                   Sanctioned Interpretations 6.1.2.3 Contingency plans องค์กรต้อง: a) – b) (…)c) เตรียมแผนฉุกเฉินสำหรับความต่อเนื่องของการจัดหาในกรณีต่อไปนี้ แต่ไม่จำกัดเพียง 3:...

ความแตกต่างระหว่าง Major NC, Minor NC and OFI Major nonconformity  ความไม่สอดคล้องแบบรุนแรง ความไม่สอดคล้องแบบรุนแรง คือความไม่สอดคล้องอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้: - ขาดการจัดทำระบบเพื่อจะให้สอดข้องกับข้อกำหนด  หรือ มีข้อบกพร่องเล็กน้อยแต่พบในหลายพื้นที่ในข้อกำหนดเดียวกัน - การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ ที่อาจส่งผลให้มีการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เป็นไปได้ เงื่อนไขที่อาจส่งผลให้เกิดความล้มเหลวหรือลดความสามารถในการใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือบริการตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ - การไม่ปฏิบัติตามที่บ่งชี้มีแนวโน้มว่าจะส่งผลให้เกิดความล้มเหลวของระบบการจัดการคุณภาพหรือลดความสามารถในการควบคุมกระบวนการและผลิตภัณฑ์อย่างเป็นรูปธรรม   ดัวอย่าง Major NC การจัดทำประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร ซึ่งบางข้อกำหนดเช่น ข้อกำหนด IATF 16949  มีการกำหนดว่าจะต้องประชุมทบทวนฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีล่ะหนึ่งครั้ง แต่พบว่าในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาได้มีการจัดการประชุมใดๆ รวมถึงไม่ได้มีการสรุปเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะต้องประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร พบว่าในเอกสารมีทั้งฉบับใหม่ และ ฉบับเก่าอยู่ในพื้นที่เดียวกัน และพบปัญหาลักษณะแบบเดียวกันในหลายๆกระบวนการหรือหลายๆแผนก พบว่าหัวข้อ Specification ที่กำหนดไม่ตรงกับแบบใน รวมถึงมีบางค่าที่วัดงานออกนอกค่าขอบเขตการควบคุม พบว่าพนักงานไม่ได้ตรวจชิ้นงานสำเร็จรูปตามแผน หรือ ความถึ่ที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานการตรวจสอบ    Minor nonconformity ข้อบกพร่องรอง หรือ ข้อบกพร่องแบบไม่รุนแรง ความล้มเหลวในการปฏิบัติตามช้อกำหนด ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและประสบการณ์ ว่าไม่น่าจะส่งผลให้เกิดความล้มเหลวของระบบการจัดการคุณภาพหรือลดความสามารถในการรับรองกระบวนการหรือผลิตภัณฑ์ที่มีการควบคุม ความไม่สอดคล้องเช่น - ความล้มเหลวในบางส่วนของระบบการจัดการคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนด - เป็นข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น...

ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับ ความปลอดภัยเกี่ยวกับการถูกจู่โจมทางไวรัส   จากสถานะการณ์ปัจจุบัน จะได้ยินข่าวบ่อยครั้งที่เกี่ยวข้องกับการถูกจู่โจมทางไวรัส ช่วงที่ IATF ออก  Sanction มาใหม่ๆโดยมีการเพิ่มแผนฉุกเฉินเรื่องการถูกจู่โจมทางไวรัส ซึ่งในสมัยก่อนเราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่พอทางผู้เขียนมีโอกาสได้ไป Consulting  และ  Audit หลายๆองค์กร จึงพบว่ามีหลายองค์กร ที่โดนถูกจู่โจมทางไวรัสและถูกเรียกค่าไถ่โดยจะต้องจ่ายเงินในกรณีที่อยากจะได้ข้อมูลคืน  โดยมีทั้งบริษัทที่ยอมจ่าย, มีบางบริษัทที่จ่ายเงินไปแล้วโดนเรียกเงินเพิ่มก็มี และก็มีบางบริษัทถูกโดนจู่โจมทางไวรัสมากกว่าหนึ่งครั้ง   แต่โดยส่วนใหญ่หลายๆบริษัทก็ไม่ยอมจ่ายเงินให้ แล้วใช้วิธีดึงข้อมูลเก่าเท่าที่มีจากใน  Server  ที่ทำการสำรองข้อมูลไว้. โดยมีอยู่บริษัทหนึ่งที่เคยไป  Audit เหลือข้อมูลให้ตรวจได้แค่  5 เดือนย้อนหลังเท่านั้นคือเพิ่งเริ่มมาเก็บข้อมูลกันใหม่  หรือ ที่เคยไปสอนหนังสืออยู่ที่หนึ่งเป็นบริษัทผลิตที่ขายของให้กับผู้บริโภคโดยตรง ข้อมูลการสั่งซื้อก่อนหน้านั้นที่สำรองข้อมูลก็อาจจะดึงกลับมาได้  แต่ข้อมูล ณ วันนั้นที่โดนไวรัสก็หายไป กรณีนี้ก็ต้องรอให้ลูกค้าติดต่อมาว่าทำไมสั่งของไปแล้วยังไม่ได้ของ แล้วถึงจะส่งไปให้เป็นต้น แต่ที่เป็นข่าวดังๆ เช่น ที่โรงพยาบาลสระบุรี ข้อมูลคนไข้ถูกขโมยเรียกค่าถ่าย  หรือ ที่ Honda USA  ต้องหยุดโรงงานชั่วคราวเนื่องจากถูก  Cyber attack...