PMC Expert | Sukhum Rattanasereekiat
4
archive,paged,author,author-sukhumpmcexpert-com,author-4,paged-4,author-paged-4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Author: Sukhum Rattanasereekiat

วิสัยทัศน์ (Vision) คือ เป้าหมายขององค์กรในช่วงเวลาระยะกลางถึงระยะยาว (ประมาณ 3-10 ปี) โดยปกติวิสัยทัศน์ที่ดีจะประกอบด้วย 1. เป้าหมายระยะยาว (Stretch goal) เป้าหมายขององค์กรควรเป็นตำแหน่งขององค์กรที่แตกต่างจากปัจจุบัน แสดงถึงความทะเยอทะยานขององค์กร 2. ตำแหน่งขององค์กรในตลาด (Definition of niche) ตำแหน่งขององค์กรเชิงธุรกิจในตลาด 3. ช่วงเวลา (Time horizon) ช่วงเวลาที่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์บรรลุผลสำเร็จ ความสำคัญของวิสัยทัศน์ 1. ช่วยกำหนดทิศทางและเป้าหมายขององค์กร 2. สื่อสารให้บุคลากรทราบว่า บุคลากรแต่ละท่านมีส่วนร่วมที่จะทหใองค์กรมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างไร 3. ช่วยกระตุ้นให้บุคลากรมีความตระหนัก ผูกพัน และมุ่งมั่นปฏิบัติ 4. สื่อสารให้องค์กรภายนอกหรือคู่ค้าทางธุรกิจทราบถึงบทบาทและส่วนร่วมในการผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย พันธกิจ คืออะไร พันธกิจ (Mission) คือ ความมุ่งหมายพื้นฐานในการจัดตั้งขององค์กร ที่จะดำเนินการในระยะยาว ขอบเขตในการดำเนินงาน ขององค์กรหรือบริษัทก็ได้ พันธกิจจะบ่งบอกว่าธุรกิจขององค์กรคืออะไร อะไรคือสิ่งที่องค์กรต้องการจะเป็น สิ่งที่องค์กรกำลังให้บริการแก่ลูกค้าอยู่ทั้งผลิตภัณฑ์และบริการ Key Success Factor -ประเด็นหลัก ต้องคำนึงถึงต้องพัฒนา ต้องมุ่งเน้น Goal -...

"สวอต" หรือ "SWOT" นั้นมาจากตัวย่อภาษาอังกฤษ 4 ตัว ได้แก่ S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในบริษัท เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล บริษัทจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกำหนดกลยุทธ์การตลาด W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อมภายนอกของบริษัทเอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน นักการตลาดที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นข้อจำกัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งธุรกิจจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง...

TS-001  Introduction and Awareness IATF16949:2016   หลักสูตร  2 วัน TS-002  Refreshment for IATF16949:2016  หลักสูตร  1 วัน TS-003  IATF16949:2016 Internal Audit หลักสูตร  2 วัน TS-004  Basic Core tools Overview for IATF16949:2016 (FMEA,MSA,SPC,APQP,PPAP) หลักสูตร  2 วัน TS-005  Measurement System Analysis (MSA) หลักสูตร  1 วัน TS-006 Potential Failure...

องค์กรต้องใช้มาตรการต่างๆที่เหมาะสมเพื่อชี้บ่งผลลัพธ์เมื่อมีความจำเป็นเพื่อให้มั่นใจการสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ องค์กรต้องชี้บ่งสถานะผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดในการตรวจติดตามและตรวจวัด ตลอดการผลิตและการส่งมอบบริการ (เพื่อให้รู้สถานะงานในแต่ละกระบวนการ ตั้งแต่รับวัตถุดิบจนถึงจัดส่ง วัตถุประสงค์เพื่อใม่ให้นำไปใช้ผิดหรือจัดงานผิด)   องค์กรต้องควบคุมการชี้บ่งที่มีลักษณะเฉพาะ เมื่อการสอบกลับเป็นข้อกำหนดและต้องเก็บรักษา เอกสารสารสนเทศที่จำเป็นเพื่อให้สามารถทำการสอบกลับ (ต้องสร้างระบบการทวนกลับ  LOT ตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงงานสำเร็จรูป วัตถุประสงค์เพื่อเวลามีปัญหาสามารถเช็คย้อนกลับได้และก็นำมาใช้ในการวิเคราะห์หาข้อมูลได้  ทางองค์กรอาจจะมีการตั้ง  LOT การบ่งชี้เช่น Production Lot: 8A1502  (8= year:2018,  A= Month:Jan, 15 =date:15 , 02 = shift2 เป็นต้น))   การชี้บ่งจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าได้รับ (สามารถชี้บ่งได้เช่นเราผลิตงาน  10,000 ชิ้นวันที่ 1/2/2018 เราต้องมีระบบในการบันทึกแล้วย้อนบอกได้เช่น ได้ส่งงานของ  Lot  ของวันที่1 ไปโดยส่งไป วันที่ 4/2/18 จำนวน 5,000 ชิ้น, 6/2/18 จำนวน 5,000 ชิ้น)   ชี้บ่งผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในตลาดและที่ผู้ใช้ (เช่นตัวอย่างถุงลมมีปัญญาในท้องตลาด(ผู้ใช้รถ) เราต้องเช็คได้ว่าเป็นLOT อะไร  LOT...

มารู้จัก Shisa Kanko, Error preventing เราจะเห็นการชี้นิ้วในโรงงานเช่นการข้ามทางแยกต้องมีการชี้ซ้าย ขวา ด้านหน้า หรือการใช้ในการซ่อมบำรุงเช่นการชี้นิ้วไปที่เครื่องจักรว่าเครื่องจักรหยุดการทำงานจริงก่อนเข้าไปซ้อม หรือการทำขับรถ   Folk Lifeจะยกชิ้นงานหรือจะถอยหลังก็มีการชี้ หรือเปล่งเสียงว่าไม่มีรถหรือส่ิงกีดขวางที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ถ้าเรามีโอกาสได้ไปขึ้นรถไฟที่ญี่ปุ่นก็จะเห็นพนักงานมีการชี้นิ้วเปล่งเสียงเช่นกัน โดยที่พนักงานขับรถไฟจะชี้นิ้วสัญญาณต่างๆ เช่น จ่อความเร็ว หรือที่ป้ายต่างๆเป็นต้น  ซึ่งเวลาทำอาจจะดูแปลกๆ แต่สามารถรถความผิดพลาดได้ มีการทดสอบเกี่ยวกับการทำงานโดยไม่มีการเปล่งเสียง ชี้นิ้ว  กับการทำงานที่ต้องเปล่งเสียงและชี้นิ้ว ผลการทดลองเป็นที่น่าสนใจ โดย ถ้าเราทำเฉยไม่มีการเปล่งเสียงชี้นิ้ว ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าความถูกต้องของการทำทำงานอยู่ที่ 40% มีความผิดพลาดได้ง่ายกรณีงานที่ซับซ้อน  แต่ทำแบบ Pointing and Calling มีความถูกต้องถึง 100% เป็นเพราะอะไร เหตุผลที่ 1. เพราะการชี้จะทำให้สิ่งที่เรา Focus หรือส่ิงของ กับตัวเราอยู่ใกล้กันมากขึ้น เหตุผลที่ 2. การเปล่งเสียงเป็นการดึงดูดความสนใจ (By voicing ,...

- Lexus จะนำเสนอจอภาพดิจิตอล * Side View รุ่นแรกของโลก - จอภาพแบบด้านข้างแบบดิจิตอลแสดงให้เห็นว่ามีอะไรอยู่ทางด้านซ้ายมือด้านขวาและด้านหลังของรถแสดงภาพจากกล้องบนจอภาพภายในห้องโดยสาร ทำให้มุมมองที่ดีขึ้นของพื้นที่รอบ ๆ รถในเวลากลางคืนก็จะเห็นภาพชัดขึ้นสว่างมากขึ้นจากกระจกปกติ หรือสามารถตัดแสงที่ส่องเข้าตาได้ และในสภาพอากาศแปรปรวนเช่นฝนตกปกติก็จะเป็นฝ้าที่กระจกทำให้มองเห็นกระจกไม่จัดแต่ถ้าเป็น กล้องก็ทำไม่มีปัญหาเรื่องมองไม่ชัดจากกระจก - จอภาพด้านข้างแบบดิจิตอลให้มุมมองที่กว้างขึ้นของบริเวณโดยรอบของรถยนต์โดยการเพิ่มพื้นที่แสดงผลระหว่างการหมุนหรือเมื่อสำรองข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้ในเวลาเลี้ยว รวมถึงการถอยหลังเข้าที่จอด - กล้องขนาดเล็กของระบบทำให้มองเห็นหน้าได้ดีขึ้น (ไม่มีกระจกมองข้างขนาดใหญ่เพื่อป้องกันมุมมอง) และลดเสียงรบกวนจากลมทำให้ลู้ลมมากขึ้น ด้วยการติดตั้งกล้องด้านนอกขนาดเล็กที่ประตูด้านหน้ารถของ Lexus จะช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นบริเวณโดยรอบของยานพาหนะได้ชัดเจนยิ่งขึ้น กล้องใน Digital Side-View Monitors จะส่งภาพไปยังจอภาพแสดงผลขนาด 5 นิ้วที่อยู่ภายในห้องโดยสารที่ฐานของเสาด้านหน้า ข้อดีอีกประการหนึ่งของ Digital Side-View Monitors ที่มีมากกว่าคู่ฉบับทั่วไปคือมีรูปร่างที่ป้องกันการสะสมของเม็ดฝนและหิมะทำให้มุมมองของผู้ขับขี่ไม่ได้รับผลกระทบ   ระบบจะเพิ่มพื้นที่ - ซ้าย, ขวาหรือด้านหลังที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดใช้งานสัญญาณเลี้ยว เพิ่มมุมมองของพื้นที่รอบ ๆ ลดจุดบอดที่มองไม่เห็นรถด้านข้างในบ้างตำแหน่งพร้อมสัญญานไฟเตือน การที่ทำให้กระจกมองข้างเล็กลงยังช่วยให้เสียงลมลดลงส่งผลให้มีห้องโดยสารเงียบขึ้น   Credit Picture :AIRCAR ...

  หลักสูตร ข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  (ISO 45001 :2018 Occupational health and safety management systems) หลักการและเหตุผล ปัจจุบัน ในยุคแห่งการแข่งขันเสรีทางการค้า ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการผลิต การบริการจัดการคน สภาพแวดล้อมในการทำงาน ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร นับเป็นสิ่งจำเป็นที่องค์กรและสถานประกอบการต่างๆ ให้ความสำคัญ และนำมาปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิผลทางด้านธุรกิจ เศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม องค์กรต่างๆจึงได้นำระบบการจัดการมาดำเนินการในองค์กร เพื่อการรับรองมาตรฐาน ที่แสดงถึงระบบการจัดการที่ดี และนอกจากได้รับการรับรอง แล้ว ระบบบริหารจัดการจะช่วยให้องค์กรของท่าน มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ยกระดับ ระดับสุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน  ตามแนวทางของมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับเป็นสากล องค์กรมาตรฐานสากล หรือ ISO  International Standardization and Organization กำหนดให้มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 : 2018 มาแทนมาตรฐาน OHSAS 18001 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ตามโครงสร้างข้อกำหนดที่ทำให้จะผลักดันการพัฒนากระบวนการที่เป็นระบบซึ่งพิจารณาในบริบทที่กว้างขึ้น...

8.6.2 การตรวจสอบโครงร่าง (Layout inspection) และการทดสอบสมรรถนะ (Functional Testing) การตรวจสอบ(Layout inspection) แตกต่างจากการทดสอบหรือทดสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ (Functional Testing) หรือไม่? ตอบ ใช่ตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 1 ของ 8.6.2 ของ IATF 16949 [การตรวจสอบโครงร่าง(Layout inspection) เป็นการวัดขนาดผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่แสดงในบันทึกการออกแบบ] การตรวจสอบ(Layout inspection) เป็นการวัดและความต้องการมิติ การวัดประสิทธิภาพPerformance หรือการวัดวัสดุจะไม่รวมอยู่ในการตรวจสอบ(Layout inspection) การปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เป็นปกติจะมีผลต่อการตรวจสอบความถูกต้องของข้อกำหนดการอนุมัติผลิตภัณฑ์ทั้งหมด (เช่น PPAP หรือ PPA) และเกินขอบเขตของการตรวจสอบโครงร่าง(Layout inspection) (Functional Testing) การทดสอบ / การตรวจสอบตามปกติจะ จำกัด เฉพาะการวัดสมรรถนะและการวัดวัสดุเช่นความทนทานหรือความต้านทานแรงดึงและไม่รวมถึงการวัดมิติ หากลูกค้าไม่ได้กำหนดความถี่องค์กรจะต้องรับผิดชอบในการกำหนดความถี่ในการตรวจสอบโครงร่าง การตรวจสอบ (Layout inspection) และข้อกำหนดในการทดสอบการทำงาน(Functional Testing) ควรระบุไว้ในแผนควบคุม หากข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้ามีข้อกำหนดเหล่านี้...

9.2.2.4 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ (Product Audit) แตกต่างจากการตรวจสอบLayout Inspection อย่างไร? ตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 3 ของ IATF 16949 คำว่าผลิตภัณฑ์ถูกนำมาใช้เพื่อแสดงถึง "...

Reverse FMEA Reverse FMEA เป็นกระบวนการเช็ค FMEA โดยทำการเช็คที่หน้างาน เช่น Pokayoke ทำงานได้จริงหรือเปล่า ดักจับความผิดปกติหรือความล้มเหลวเรื่องอะไรบ้าง ความล้มเหลวที่หน้างานจริงมีเรื่องอะไรบ้าง หลังจากนั้นกลับมาทบทวนที่ FMEA ว่าสอดคล้องกับหน้างานหรือไม่ ตัวอย่างวิธีการทำ 1) สร้างระบบ – ก่อนอื่นต้องกำหนดว่าจะตรวจสอบกระบวนการอะไร พื้นที่ไหน ใครเป็นคนตรวจ 2) ตั้งทีม - แต่ละทีมควรมี 2 คนจากทีม FMEA (ทีมข้ามสายงาน) คนหนึ่งคนจากพื้นที่ที่ไม่ใช่ FMEA (การเงิน, hr และผู้ดูแลระบบ, ความปลอดภัย) และอีกคนหนึ่งจากการบำรุงรักษา (สำหรับการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว) จำนวนทีมจะขึ้นอยู่กับพื้นที่และกระบวนการที่ถูกตรวจว่าใหญ่เล็กขนาดไหน 3) ดำเนินการฝึกอบรมให้กับทีมเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการ FMEA แบบย้อนกลับ 4) เริ่มดำเนินกิจกรรม 5) รวบรวมผลลัพธ์และเสนอการดำเนินการ เราเลือกผู้ที่มี RPN สูงกว่า 60 เป็นรายการที่ต้องตรวจสอบในระหว่างกิจกรรม FMEA...