PMC Expert | Covid-19 Team
835
post-template-default,single,single-post,postid-835,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Covid-19 Team

Covid-19 Team

Covid-19 Team

 

หลายๆบริษัทช่วงที่ผ่านมามีมาตรการการป้องกันเกี่ยวกับการแพร่ระบาดเชื่อไวรัส  Covid-19  บางองค์กรที่การจัดการประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์ หรือมีการจัดตั้งทีมงานเพื่อดำเนินการป้องกันหรือคัดกรองเกี่ยวกับการแพร่ระบาดเชื่อไวรัส  Covid-19  ลองมาดูตัวอย่างทีมงาน Covid-19  กันว่ามีทีมอะไรบ้างและแต่ละทีมทำหน้าที่อะไรกันบ้าง

บ้างองค์กรมีการแต่งตั้งทีม Covid เป็น 4  ทีม

1.ทีมสุขอนามัย

จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันเช่นหน้ากากอนามัย

จัดนโยบาย และมาตรการเกี่ยวกับโรงอาหารให้มีระยะห่างในการรอซื้ออาหารหรือรับอาหาร จัดโต๊ะนั่งให้มีระยะห่าง หรือกำหนดเวลาในการข้าวใหม่ให้มีช่วงเวลาพักหลายๆช่วงเนื่องจากสถานที่ทานข้าวอาจจะลดลงเนื่องจากต้องกำหนดระยะ  social distancing.

จัดห้องน้ำให้มีระยะห่างสำหรับ อ่างล้างมือ โถปัสสวะ ดูแลรถยนต์ส่วนการของบริษัทโดยดูแลทำความสะอาดหลังจากการใช้งาน

ประชาสัมพันธ์ สื่อสาร ทำประกาศ เช่น ทำประกาศทาง Line, App – HR  ของทางบริษัท ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ รวมถึง  Morning Talk  การประชุมประจำวัน

จัดเตรียมมาตรการ  รายงานสถานการณ์  นำข้อมูลที่รัฐบาลแนะนำนำมาพิจารณา ประชุม และดำเนินการ

2.ทีมสถานที่

จัดเตรียมสถานที่ จัดโต๊ะ เก้าอี้โรงอาหารในการนั่งให้เหมาะสม รวมถึง การขีดเส้น การกำหนดจัดทางเข้าออกโรงอาหารใหม่ เพื่อให้เข้าทาง ออกทางเพื่อให้ผ่านจุดล้างมือ  จัดโต๊ะ จากทานเข้าได้  4คนเป็น 2  คนอาจจะหาสถานที่ทานข้าวเพื่มเติม

กำหนดจุด และเพิ่มจุดล้างมือ  เจลล้างมือ

ควบคุมพนักงานงานในการตรอกบัตรเข้าออก  กำหนดจุดยืนให้ห่างกัน ในบ้างองค์กรเปลี่ยนอุปกรณ์จากที่   Scan   นิ้วมาเป็น  Scan  ใบหน้าแทนเพื่อลดการสัมผัส

กำหนดที่พักสูบบุหรี่  1 จุดยืนห่างกัน  1 m

3. ทีมคัดกรอง

ทำการสื่อสารกับคนภายนอก ทำการกรอกแบบ Form  การคัดกรอง

ตัวเช็คอุณหภูมิ ก่่อนเข้าทำงานทั้งพนักงานและบุคคลภายนอก

รับพัสดุ ว่างทิ้งไว้ฉีดแอลกอฮอล์พนักงานมารับพัสดุได้ตอนเย็นหรือช่วงเวลาที่กำหนด

4. ทีมพยาบาล

ถ้าอุณหภูมิสูงเกินกว่า   37.5  ต้องมีการวัดซ้ำด้วยปรอทโดยทีมพยาบาล ทำมีไข้สูงจริงไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้

คนที่กลับจากพื้นสุ่มเสี่ยง หรือ ผ่านระยะเวลากักตัวแล้ว แต่บ้างองค์กรยังให้ทำการตรวจสอบซ้ำอีกหนึ่งสัปดาห์ เช่นวัดอุณหภูมิทุกๆ 2 ชั่วโมงโดยทีมพยาบาล

 

สุขุม รัตนเสรีเกียรติ

ที่ปรึกษาระบบบริหารงานคุณภาพ

 

ขอบคุณรูปภาพ: จากบริษัท   BPS.