PMC Expert | How to check the IAF certified company.
1207
post-template-default,single,single-post,postid-1207,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

How to check the IAF certified company.

How to check the IAF certified company.

วิธีการเช็ค ว่าบริษัทได้รับการรับรอง IAF ทำอย่างไร?

International Accreditation Forum (IAF) เปิดตัวฐานข้อมูลการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการแบบ Accredited Certification ทั่วโลก ช่วยให้ภาคธุรกิจและภาครัฐสามารถตรวจสอบการรับรองขององค์กรต่าง ๆ ว่าผ่านการรับรองจริงหรือไม่ และหน่วยรับรองมีอำนาจในการรับรองมาตรฐานนั้น ๆ หรือไม่ โดยสามารถตรวจสอบได้อย่างสะดวกสบายผ่านระบบดิจิทัล IAF CertSearch คือฐานข้อมูลการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการแบบ Accredited Certification ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยรวบรวมข้อมูลการรับรองราว 400,000 รายการ ในกว่า 150 ประเทศ ครอบคลุมหลากหลายภาคส่วน ทั่วโลกมีหน่วยรับรอง (Certification Body) กว่า 4,000 แห่ง และมีหน่วยรับรองระบบ (Accreditation Body) ที่ได้รับอนุญาตจาก IAF MLA รวม 68 แห่ง การตรวจสอบการรับรองในห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดจึงเป็นเรื่องยาก การรวบรวมข้อมูลการรับรองมาไว้ในฐานข้อมูลระดับโลก IAF CertSearch ช่วยให้กระบวนการตรวจสอบง่ายดายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สามารถเข้าไปเช็คสถานะ IAF Certify ตาม Link ด้านล่างครับ

https://www.iafcertsearch.org/search/certification-bodies
https://www.iafcertsearch.org/

Sukhum Rattanasereekiat
Consulting and IATF Certified Auditor