PMC Expert | IATF16949:2016-Sanctioned Interpretations (Number 1-5)
1258
post-template-default,single,single-post,postid-1258,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

IATF16949:2016-Sanctioned Interpretations (Number 1-5)

IATF16949:2016-Sanctioned Interpretations (Number 1-5)

 

ความต้องการของลูกค้า

ข้อกำหนดทั้งหมดที่ลูกค้ากำหนด (เช่น ข้อกำหนดทางเทคนิค การค้า ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป ข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า เป็นต้น)

ในกรณีที่องค์กรที่ตรวจสอบเป็นผู้ผลิตรถยนต์ บริษัทในเครือของผู้ผลิตรถยนต์ หรือการร่วมทุนกับผู้ผลิตรถยนต์ ลูกค้าที่เกี่ยวข้องจะถูกระบุโดยผู้ผลิตรถยนต์ บริษัทในเครือ หรือการร่วมทุน

 

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง:

ความต้องการของลูกค้าได้รับการพัฒนาโดยผู้ผลิตรถยนต์เพื่อนำไปใช้ในห่วงโซ่อุปทานโดยธรรมชาติของกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์ ดังนั้น เมื่อผู้ผลิตรถยนต์ได้รับการรับรอง ผู้ผลิตรถยนต์จะกำหนดวิธีการจัดการการอนุมัติและ/หรือข้อมูลของลูกค้า

 

IATF 16949:2016 –                                   Sanctioned Interpretations

 

4.4.1.2 Product safety

องค์กรต้องมีเอกสารกระบวนการสำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งต่อไปนี้ หากทำได้:เป็น a)-m) (…)

NOTE: Special approval หมายเหตุ: ลูกค้าหรือกระบวนการภายในขององค์กรในการอนุมัติพิเศษเกี่ยวกับข้อกำหนดหรือเอกสารด้านความปลอดภัย เป็นการอนุมัติเพิ่มเติมจากหน่วยงาน (โดยปกติคือลูกค้า) ซึ่งมีหน้าที่ในการอนุมัติเอกสารดังกล่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความปลอดภัย เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง:ชี้แจงความสับสนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการอนุมัติพิเศษสำหรับข้อกำหนดหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย

 

 

IATF 16949:2016 –                                   Sanctioned Interpretations

6.1.2.3 Contingency plans

องค์กรต้อง: a) – b) (…)c) เตรียมแผนฉุกเฉินสำหรับความต่อเนื่องของการจัดหาในกรณีต่อไปนี้ แต่ไม่จำกัดเพียง 3: ความล้มเหลวของอุปกรณ์หลัก (ดูหัวข้อ 8.5.6.1.1) การหยุดชะงักจากผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และบริการจากภายนอก ภัยธรรมชาติที่เกิดซ้ำ ไฟ; โรคระบาด3; การหยุดชะงักของยูทิลิตี้ การโจมตีทางไซเบอร์ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ1; การขาดแคลนแรงงาน หรือการหยุดชะงักของโครงสร้างพื้นฐาน d) รวม กระบวนการแจ้งเตือนให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เพื่อเป็นแนวทางเสริมของแผนฉุกเฉิน สำหรับขอบเขตและระยะเวลาของสถานการณ์ใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของลูกค้าe) ทดสอบแผนฉุกเฉินเป็นระยะเพื่อประสิทธิผล (เช่น การจำลอง ตามความเหมาะสม)สำหรับการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์:การทดสอบอาจรวมถึงการจำลองการโจมตีทางไซเบอร์ การตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอสำหรับภัยคุกคามที่เฉพาะเจาะจง การระบุความสัมพันธ์ละการจัดลำดับความสำคัญของช่องโหว่ในระบบ การทดสอบมีความเหมาะสมกับความเสี่ยงของการหยุดชะงักของลูกค้าที่เกี่ยวข้องหมายเหตุ: การทดสอบความปลอดภัยทางไซเบอร์อาจได้รับการจัดการภายในโดยองค์กรหรือผู้รับเหมาช่วงตามความเหมาะสมf) ดำเนินการทบทวนแผนฉุกเฉิน (อย่างน้อยปีละครั้ง) โดยใช้ทีมสหสาขาวิชาชีพรวมถึงผู้บริหารระดับสูง และปรับปรุงตามความจำเป็นg) จัดทำเอกสารแผนฉุกเฉินและเก็บรักษาเอกสารข้อมูลที่เป็นเอกสารที่อธิบายการแก้ไขใด ๆ รวมถึงบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงh) รวมไว้ในแผนฉุกเฉินการพัฒนาและการดำเนินการฝึกอบรมพนักงานและความตระหนักที่เหมาะสม

มีอะไรเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับข้อกำหนด 6.1.2.3 แผนสำรองในกรณีฉุกเฉิน บ้าง?

จากการได้เข้าไปตรวจติดตาม IATF16949 ในแต่ละองค์กรโดยส่วนใหญ่องค์กรได้มีการจัดทำแผนฉุกเฉินเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดรวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงเรื่องโรคระบาด Covid19 อยู่แล้ว เช่นความเสี่ยงระดับองค์กร เช่นยอดขายลดลง หรือ อาจจะต้องทำให้หยุดกิจการหากพบพนักงงานติด Covid19 เป็นจำนวนมาก รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละกระบวนการ เช่นกระบวนการรับพนักงานใหม่ ก็มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเรื่องคัดกรองพนักงานที่จะมาทำงานใหม่ หรือ Covid19 ส่งผลทำให้สายเรือหายากขึ้น รวมถึงราคาในการจัดส่งแพงชึ้นซึ่งอาจจะส่งผลต่อการจัดส่งผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป หรือ มีความเสี่ยงต่อการรับวัตถุดิบล่าช้า ซึ่งทางแผนกจัดส่ง หรือ แผนกจัดซื้อก็ต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงเหล่านี้

สามารถดูบางตัวอย่างตาม Link นี้

http://pmcexpert.com/documentation-for-covid-19/

ข้อกำหนด 6.1.2.3 แผนสำรองในกรณีฉุกเฉิน Sanction July 2021 หลักๆที่มีการเปลี่ยนแปลงคือเพิ่มเติมหัวข้อองค์กรจะต้องทำแผนฉุกเฉินเรื่องการจัดการเกี่ยวกับโรคระบาด

จากที่เข้าไปตรวจติดตามองค์กรส่วนใหญ่ ออดิเตอร์ก็จะมีการสอบถามเรื่องแผนฉุกเฉินที่เกี่ยวกับโรคระบาด ซึ่งหลายๆองค์กรมีการจัดทำแผนฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาดอยู่แล้ว แต่สำหรับบ้างองค์กรไม่ได้มีการทำแผนฉุกเฉินที่เป็นรูปธรรม ทางออดิเตอร์ก็จะดูว่าที่หน้างานจริงมีมาตราการการป้องกันอย่างไรบ้าง ก็อาจจะแนะนำให้จัดทำขึ้น แต่สำหรับประกาศใหม่ (New sanction) คงจะต้องทำออกมาเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากขึ้น

สามารถดูตัวอย่างแผนฉุกเฉิน เรื่อง Covid 19 ได้ตาม Link ด้านล่างนี้ สำหรับบทความนี้ผมเขียนไว้ตั้งแต่เริ่มระบาดเมื่อครั้งแรกใหม่ๆ

http://pmcexpert.com/769-2/

 

 

 

IATF 16949:2016 –   Sanctioned Interpretation7.2.3 Internal auditor competency

 องค์กรต้องมีกระบวนการที่เป็นเอกสารเพื่อตรวจสอบว่าผู้ตรวจสอบภายในมีความสามารถ โดยคำนึงถึงข้อกำหนดใดๆ ที่กำหนดโดยองค์กรและ/หรือข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า รายการ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถของผู้ตรวจสอบ โปรดดูที่ ISO 19011 องค์กรต้องรักษารายชื่อผู้ตรวจสอบภายในที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผู้ตรวจสอบระบบการจัดการคุณภาพ ผู้ตรวจสอบกระบวนการผลิต และผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์1 จะต้องสามารถแสดงความสามารถขั้นต่ำดังต่อไปนี้:ก) ความเข้าใจในแนวทางกระบวนการยานยนต์สำหรับการตรวจสอบ รวมถึงการคิดบนพื้นฐานความเสี่ยงข) ความเข้าใจในข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้าที่เกี่ยวข้อง;ค) ความเข้าใจในข้อกำหนด ISO 9001 และ IATF 16949 ที่เกี่ยวข้องซึ่งเกี่ยวข้องกับขอบเขตของการตรวจสอบง) ความเข้าใจในข้อกำหนดของเครื่องมือหลักที่เกี่ยวข้องซึ่งเกี่ยวข้องกับขอบเขตของการตรวจสอบจ) ทำความเข้าใจวิธีการวางแผน ดำเนินการ รายงาน และปิดผลการตรวจสอบ นอกจากนี้ อย่างน้อย ผู้ตรวจสอบกระบวนการผลิต 1 คนต้องแสดงความเข้าใจทางเทคนิคของกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องที่จะได้รับการตรวจสอบ รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงในกระบวนการ (เช่น PFMEA) และแผนการควบคุม อย่างน้อย ผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ต้องแสดงความสามารถในการทำความเข้าใจข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และการใช้อุปกรณ์ตรวจวัดและทดสอบที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่มีการจัดฝึกอบรม หากบุคลากรขององค์กรจัดการฝึกอบรม พื่อให้บรรลุความสามารถ ข้อมูลที่เป็นเอกสารจะต้องถูกเก็บรักษาไว้เพื่อแสดงความสามารถของผู้ฝึกสอนตามข้อกำหนดข้างต้น f) … g)เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง:

1แยกแยะข้อกำหนดด้านความสามารถสำหรับผู้ตรวจสอบระบบการจัดการคุณภาพ ผู้ตรวจสอบกระบวนการผลิต และผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ชี้แจงความคาดหวังความสามารถของผู้ฝึกสอนสำหรับการฝึกอบรมที่จัดไว้ภายใน

2แก้ไขเพื่อแสดงว่าข้อกำหนด f) และ g) ไม่ได้รับการยกเว้น

 

 

 

IATF 16949:2016 –   Sanctioned Interpretation7.5.1.1 Quality management system documentation

 

คู่มือคุณภาพต้องรวมถึงอย่างน้อยดังต่อไปนี้:ก) ขอบเขตของระบบบริหารคุณภาพ รวมถึงรายละเอียดและการให้เหตุผลสำหรับการยกเว้นใดๆb) เอกสารกระบวนการที่กำหนดไว้สำหรับระบบการจัดการคุณภาพ หรือการอ้างอิงถึง;c) กระบวนการขององค์กรและลำดับและการเชื่อมโยง อินพุตและเอาต์พุต) รวมถึงประเภทและขอบเขตของการควบคุมกระบวนการเอาท์ซอร์สใดๆd) เอกสาร (เช่น เมทริกซ์ เช่น ตาราง รายการ หรือเมทริกซ์) ที่ระบุว่าระบบการจัดการคุณภาพขององค์กรมีความต้องการเฉพาะลูกค้าอยู่ที่ใด

 

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง:

CBs และองค์กรบางแห่งต้องการคำชี้แจงว่าเมทริกซ์ไม่ใช่เอกสารบังคับ เมทริกซ์เป็นเพียงหนึ่งในหลายวิธีที่ยอมรับได้ รูปแบบที่ใช้ขึ้นอยู่กับองค์กร

 

 

 

ผู้เขียน สุขุม  รัตนเสรีเกียรติ

Sukhum Rattanasereekiat