PMC Expert | Standardized Work
954
post-template-default,single,single-post,postid-954,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Standardized Work

Standardized Work

มาตรฐานการทำงาน (Standardized Work) คืออะไร
Standardized Work (WI) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบันทึกแนวทางปฏิบัติงานที่ดีที่สุดในปัจจุบัน และจัดมาทำเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เมื่อมีการปรับปรุงการทำงานใหม่ ทางองค์กรควรต้องกลับมาทบทวนมาตรฐานการทำงานให้สอดคล้องกับการทำงานใหม่และให้แน่ใจว่ามาตรฐานใหม่กลายเป็นพื้นฐานสำหรับการปรับปรุง ซึ่งบางครั้งเราจะได้ยินว่าเอกสารทำงานเป็นเอกสารมีชีวิต  (Living Document)
Standardized Work สำหรับกระบวนการผลิตยังสามารถช่วยในการทำงานที่สำคัญ:

1. เป็นการกำหนดอัตราการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า  (กำหนด Lead time  ในการผลิต)
2. กำหนดลำดับการทำงานของผู้ปฏิบัติงานเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ในอัตราเวลาที่กำหนด  (Cycle time  ในแต่ละ Station)
3. มาตรฐานสินค้าคงคลังที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการผลิตมีสินค้าคงคบงที่ผลิตได้อย่างราบรื่น (Inventory stock)

ประโยชน์ของงานที่ได้มาตรฐานคืออะไร

 

ประโยชน์หลักของงานมาตรฐานคือ:

1.กำหนดขั้นตอนที่ชัดเจนในการทำงาน
2. สามารถใช้ในกการฝึกอบรมสำหรับผู้ประกอบการ
3. ลดอุบัติเหตุอย่างบางข้อกำหนด เช่น   IATF16949  มีการระบุว่าจะต้องมีการกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน หรือ กำหนดอุปกรณ์ที่จะต้องส่วมใสเพื่อความปลอดภัย PPE
4. พื้นฐานในการปรับปรุง
5.ลดความแปรปรวน
6.เพิ่มวินัยให้กับวัฒนธรรมการทำงาน
7.ส่งเสริมการแก้ปัญหา
8. เพิ่มการทำงานเป็นทีมทั่วทั้งองค์กร

ตามข้อกำหนด IATF 8.5.1.2 มาตรฐานการทำงาน มีการกำหนดมาตรฐานการทำงานไว้ดังต่อไปนี้

a) ได้ถูกสื่อสารไปยังพนักงานที่รับผิดชอบปฏิบัติงานและพนักงานเหล่านั้นมีความเข้าใจ

(เช่นต้องมีการสอนงานให้กับพนักงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับมาตรฐานนั้นๆเข้าใจขั้นตอนหรือกระบวนการที่ระบุไว้ในคู่มือการทำงาน)

b) ชัดเจนอ่านออกได้

(ตัวหนังสืออ่านง่าย ถ้าเขียนด้วยลายมือต้องอ่านออก แต่สมัยนี้เป็นการพิมพ์ตัวหนังสือก็ต้องไม่เล็กจนเกินไปจนไม่สามารถเห็นได้)

c) เขียนด้วยภาษาที่บุคลากรที่มีหน้าที่ปฏิบัติตามเข้าใจได้

(เช่นเป็นคนต่างด้าวก็ต้องแปลเป็นภาษาที่เข้าใจ หรือเป็นรูปภาพ)

d) เข้าถึงและนำมาใช้ได้ได้ง่าย ณ พื้นที่ปฏิบัติงานที่กาหนด

(อยู่ ณ ที่ปฎิบัติงาน  ถ้ามีปัญหาหรือสงสัยขั้นตอนการทำงานสามารถหาได้สะดวก  ซึ่งส่วนใหญ่จะมี Board  สำหรับติดคู่มือการทำงาน)

เอกสารมาตรฐานการทำงานต้องครอบคลุมถึงกฎความปลอดภัย

สำหรับพนักงานด้วย

 

ตัวอย่างข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับ มาตรฐานการทำงาน (Standardized Work)

 

ผู้เขียน

สุขุม รัตนเสรีเกียรติ

ที่ปรึกษาระบบบริหารงานคุณภาพ และ  IATF Certified Auditor