PMC Expert | News
392
page-template-default,page,page-id-392,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

News

  • เรียน ตัวแทนฝ่ายบริหาร/คณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง เรื่อง เชิญเข้าร่วมสัมมนา Update FMEA (AIAG+VDA) 1st Edition บริษัท พีเอ็มซี เอ๊กเพิร์ท จำกัด ขอเชิญคณะทำงานเข้ารับการ Update FMEA 1st Edition (AIAG+VDA) ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ณ ห้องใบไม้ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พรีเมียร์ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ท FMEA 1st Edition(AIAG VDA).jpg หากมีความประสงค์เข้าร่วมสัมนา สามารถลงทะเบียนได้ที่ Link https://forms.gle/GCwxTc7DThoAzRtQ9 กรณีต้องการให้เสนอเป็นการฝึกอบรมภายในองค์กร กรุณาแจ้งความประสงค์มาที่ https://forms.gle/8iuE1s4NC8Hrgtew5 สนใจ Couse อื่นๆดูรายละเอียดได้ที่ Training......

  • TS-001  Introduction and Awareness IATF16949:2016   หลักสูตร  2 วัน TS-002  Refreshment for IATF16949:2016  หลักสูตร  1 วัน TS-003  IATF16949:2016 Internal Audit หลักสูตร  2 วัน TS-004  Basic Core tools Overview for IATF16949:2016 (FMEA,MSA,SPC,APQP,PPAP) หลักสูตร  2 วัน TS-005  Measurement System Analysis (MSA) หลักสูตร  1 วัน TS-006 Potential Failure Mode......

  •   หลักสูตร ข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  (ISO 45001 :2018 Occupational health and safety management systems) หลักการและเหตุผล ปัจจุบัน ในยุคแห่งการแข่งขันเสรีทางการค้า ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการผลิต การบริการจัดการคน สภาพแวดล้อมในการทำงาน ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร นับเป็นสิ่งจำเป็นที่องค์กรและสถานประกอบการต่างๆ ให้ความสำคัญ และนำมาปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิผลทางด้านธุรกิจ เศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม องค์กรต่างๆจึงได้นำระบบการจัดการมาดำเนินการในองค์กร เพื่อการรับรองมาตรฐาน ที่แสดงถึงระบบการจัดการที่ดี และนอกจากได้รับการรับรอง แล้ว ระบบบริหารจัดการจะช่วยให้องค์กรของท่าน มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ยกระดับ ระดับสุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน  ตามแนวทางของมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับเป็นสากล องค์กรมาตรฐานสากล หรือ ISO  International Standardization and Organization กำหนดให้มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 :......

  • ...