PMC Expert | Major NC, Minor NC and OFI?
1252
post-template-default,single,single-post,postid-1252,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Major NC, Minor NC and OFI?

Major NC, Minor NC and OFI?

ความแตกต่างระหว่าง Major NC, Minor NC and OFI

Major nonconformity  ความไม่สอดคล้องแบบรุนแรง

ความไม่สอดคล้องแบบรุนแรง คือความไม่สอดคล้องอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

– ขาดการจัดทำระบบเพื่อจะให้สอดข้องกับข้อกำหนด  หรือ มีข้อบกพร่องเล็กน้อยแต่พบในหลายพื้นที่ในข้อกำหนดเดียวกัน

– การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ ที่อาจส่งผลให้มีการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เป็นไปได้ เงื่อนไขที่อาจส่งผลให้เกิดความล้มเหลวหรือลดความสามารถในการใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือบริการตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้

– การไม่ปฏิบัติตามที่บ่งชี้มีแนวโน้มว่าจะส่งผลให้เกิดความล้มเหลวของระบบการจัดการคุณภาพหรือลดความสามารถในการควบคุมกระบวนการและผลิตภัณฑ์อย่างเป็นรูปธรรม

 

ดัวอย่าง Major NC

  1. การจัดทำประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร ซึ่งบางข้อกำหนดเช่น ข้อกำหนด IATF 16949  มีการกำหนดว่าจะต้องประชุมทบทวนฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีล่ะหนึ่งครั้ง แต่พบว่าในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาได้มีการจัดการประชุมใดๆ รวมถึงไม่ได้มีการสรุปเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะต้องประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
  2. พบว่าในเอกสารมีทั้งฉบับใหม่ และ ฉบับเก่าอยู่ในพื้นที่เดียวกัน และพบปัญหาลักษณะแบบเดียวกันในหลายๆกระบวนการหรือหลายๆแผนก
  3. พบว่าหัวข้อ Specification ที่กำหนดไม่ตรงกับแบบใน รวมถึงมีบางค่าที่วัดงานออกนอกค่าขอบเขตการควบคุม
  4. พบว่าพนักงานไม่ได้ตรวจชิ้นงานสำเร็จรูปตามแผน หรือ ความถึ่ที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานการตรวจสอบ

 

 Minor nonconformity ข้อบกพร่องรอง หรือ ข้อบกพร่องแบบไม่รุนแรง

ความล้มเหลวในการปฏิบัติตามช้อกำหนด ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและประสบการณ์ ว่าไม่น่าจะส่งผลให้เกิดความล้มเหลวของระบบการจัดการคุณภาพหรือลดความสามารถในการรับรองกระบวนการหรือผลิตภัณฑ์ที่มีการควบคุม

ความไม่สอดคล้องเช่น

– ความล้มเหลวในบางส่วนของระบบการจัดการคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนด

– เป็นข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น แต่เพียงรายการเดียว ในการปฏิบัติตามระบบบริหารคุณภาพของบริษัท

 

ตัวอย่าง Minor NC

  1. การประชุมทบทวนฝายบริหารมีการจัดทำขึ้นตามแผนที่กำหนด แต่ว่าหัวข้อที่มาประชุมไม่ถูกต้อง หรือ เนื้อหาที่นำมาสรุปอาจจะเป็นข้อมูลไม่ล่าสุด หรือ ผลการสรุปผลลัพธ์จากการประชุม มีจดบันทึกไม่ครบทุกหัวข้อ เป็นต้น
  2. พบเอกสารฉบับเก่ากับฉบับใหม่ พบแค่หนึ่งพื้นที่ที่ไม่ตรง
  3. พบว่าบางขนาด (Dimension) ไม่ได้ถูกตรวจในสถานีการทำงานที่หนึ่งตามที่กำหนดไว้ใน Inspection standard แต่ในสถานีที่สองมีการตรวจหัวข้อนี้ซ้ำเช่นกัน และมีการตรวจสอบอยู่ ผลการตรวจได้งานตามสเปค
  4. พบว่าพนักงานใหม่ 1 คนจาก 10 คนไม่ได้มีการลงบันทึก  Training record หลังจากอบรมเสร็จ

 

Opportunity for improvement  ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

โอกาสในการปรับปรุงคือสถานการณ์ที่หลักฐานที่นำเสนอบ่งชี้ว่าข้อกำหนดได้รับการดำเนินการอย่างมีประสิทธิผล แต่จากประสบการณ์และความรู้ของผู้ตรวจประเมิน ที่จะสามารถปรับปรุงเพิ่มเติมให้ระบบการทำงานมีประสิทธิผลที่ดีขึ้น

 

ตัวอย่างข้อเสนอแนะ

เช่นองค์กรมีการสอบเทียบสอดคล้องกับข้อกำหนด แต่แนะนำเรื่องการศึกษาประวัติผลของการสอบเทียบ เพื่ออาจจะสามารถเพิ่มระยะเวลาความถึ่ในการสอบเทียบ

 

ผู้เขียน สุขุม รัตนเสรีเกียรติ