PMC Expert | Articles
20
archive,paged,category,category-articles,category-20,paged-7,category-paged-7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Articles

องค์กรควรที่จะพัฒนาบุคคลากร ให้มี 4 คิด 1. การคิดเชิงระบบ (System Thinking) 2. การคิดบวก (Positive Thinking) 3. การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 4. การคิดอย่างมีเหตุผล (Logitcal Thinking) 1.การคิดเชิงระบบ ( Systems Thinking ) เป็นการคิดในภาพรวมที่เป็นระบบ และมีส่วนประกอบที่สัมพันธ์เชื่อมโยงจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่ เป็นการคิดอย่างมีเหตุมีผล เน้นการแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาดเพื่อให้เกิดความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็วในองค์รวม การพัฒนาบุคคลากรให้มีระบบการคิดเชิงระบบ จะช่วยให้องค์กรมีประสิทธิภาพ การทำงานต่างๆในภาพใหญ่ขององค์กรสอดคล้อง สัมพันธ์กันด้วยระบบที่มีส่วนประกอบต่างๆ ที่เชื่อมสัมพันธ์กันรวมเป็นหนึ่ง เดียวกัน การคิดเชิงระบบจะไม่มองเฉพาะหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่จะมองภาพใหญ่ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นปัญหาระดับองค์กร แล้วแก้ปัญหาทั้งในภาพใหญ่และภาพย่อย เชื่อมโยง สร้างสรรค์และทำงานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ แล้วสามารถพัฒนาต่อเป็น“องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)” แล้วต่อยอดเป็นองค์กรนวัตกรรม (Innovation Organization) ได้ โดยการจะสร้างองค์กรนวัตกรรม (Innovation Organization) นั้น จุดเริ่มต้นเริ่มจากตัวบุคคล...

Competency คืออะไร ? สมรรถนะ (Competency) หมายถึง ความรู้ (Knowlege) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะ (Attributes) ที่จําเป็นในการ ปฏิบัติงานใดงานหนึ่ง (Job Roles) ให้ประสบความสําเร็จและมีความโดดเด่นกว่าคนอื่น ๆ ในเชิงพฤติกรรม สรุป Competency หมายถึงสมรรถนะของคน ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นพนักงานบัญชีจะต้องมีสมรรถนะ อะไรบ้าง ความรู้  เช่นต้องมึความรู้ บัญชีต้นทุน การคำนวนภาษี เป็นต้น ทักษะ ต้องมีทักษะด้านการคำนวน การคิดเลข คุณลักษณะ ต้องเป็นคนละเอียดรอบครอบ แล้วถ้าเป็นตำแหน่ง  Auditor IATF16949 จะต้องเป็นยังไงกันนะ? ความรู้  เช่นต้องมึความรู้ IATF16949 Requirement, ISO9001 Requirement, Core Tools, Risk,...

วันนี้เราจะมาทำความรู้จากกับ Turtle Digram โดยเฉพาะขาเต่าที่เรียกว่า What rsults หรือ How many.   จริงๆแล้วมันคือ Quality objective ในข้อกหนด ISO นั้นเอง ข้อกำหนด 5.1.1.2 ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ ผู้บริหารระดับสูง ต้องทบทวนกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์และกระบวนการสนับสนุน เพื่อประเมินและปรับปรุงประสิทธิผล และประสิทธิภาพของกระบวนการเหล่านั้น ผลของกิจกรรมทบทวนกระบวนการต้องรวมเข้าไปเป็นข้อมูลสำหรับการทบทวนของฝ่ายบริหาร (ดูข้อ 9.3.2.1.)     สำหรับการวัดผลวัดเราต้องวัดทั้งประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลของกระบวนการแต่ไม่ได้บังคับให้วัดกระบวนการย่อย แล้วแต่องค์กรเช่นกระบวนการทบทวนข้อกำหนดลูกค้า กระบวนการย่อย 1.รับใบให้เสนอราคาจากลูกค้า 2.ทบทวนความเป็นไปได้ 3.ทำใบเสนอราคา 4.ได้รับการตอบรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า แต่กรณีเป้าหมายไม่บรรลุผลให้ทบทวนกระบวนการและกระบวนการย่อยมาสาเหตุมาจากกระบวนการใด   การวัดประสิทธิผล ลูกค้าภายใน และ ลูกค้าภายนอกได้รับสิ่งที่ต้องการจากกระบวนการ (Internal or External needs are met.) จัดส่งได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ ของเสียไม่เกินเป้าที่ลูกค้ากำหนด Customer PPM ส่งใบเสนอราคาได้ตามวันที่ลูกค้ากำหนด ส่ง PPAP ได้ตามเวลา สอบเทียบได้ตามเวลาที่กำหนด   มุ่งแน้นความพึ่งพอใจของลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Focus on customer or interested parties satisfaction)     การวัดประสิทธิภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพท์ที่ได้ เทียบกับทรัพยากรที่ใช้ (Relationship...

อะไรคือ SIPOC?   SIPOC คล้ายกับ Process Approach ใน ISO. ซึ่งใน ISO จะให้ทางองค์กรกำหนดว่าองค์กรมีกระบวนการอะไรบ้าง กระบวนการแต่ละกระบวนการเชื่อมโยงกันอย่างไร กระบวนการไหนมาก่อนหลัง มองเป็น Input Process Output ทำความเชื่อมโยงกันทุกกระบวนการ (Business flow หรือ Business map) หลังจากนั้นให้เรากำหนดเจ้าของกระบวนการ คือ Process owner. ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น เพราะแต่ละบริษัทมีโครงสร้างความซับซ้อนขององค์กรไม่เหมือนกันนั้นเอง ยกตัวอย่างเช่น บางองค์กรให้ทางจัดซื้อวางแผนวัตถุดิบ หรือ ให้ทางวางแผน วางแผนวัตถุดิบ หรือ ให้ทางคลังวัตถุดิบวางแผนวัตถุดิบ ซึ่งได้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับองค์กร กระบวนการก็เหมือนกันคือวางแผนวัตถุดิบ แต่เจ้าของกระบวนการอาจจะต่างกันในแต่ละกระบวนการ แต่ SIPOC จะมองเป็น Supplier, Input, process, output, Customer...

Employee Engagement จากที่ได้ไปให้คำปรึกษาในหลายๆที่ ก็มีคำถามว่า เราจะรู้ได้อย่างไรว่าพนักงานเรารักองค์กร? พนักงานเราคิดว่าเขามีส่วนร่วมในการทำงานและปรับปรุงองค์กร? จะรู้ได้อย่างไรว่าพนักงานอยากจะทำงานกับบริษัท? อาจจะมีหลายเครื่องมือท่ีจะค้นหาคำตอบเหล่านี้ หนึ่งในนั้นที่ผมชอบคือ แบบสอบถามโดยใช้คำถามตามแนวทาง Gallup 's Q12.   Gallup 's Q12  Employee Engagement Findings. ฉันรู้ดีว่าบริษัท คาดหวังอะไรจากงานที่ฉันทำ ฉันมีเครื่องไม้เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำงานซึ่งช่วยให้ฉันทำงานได้ผลดี ในที่ทำงาน ฉันมีโอกาสได้ทำในสิ่งที่ฉันทำได้ดีที่สุดทุกวัน ในช่วง 7 วันที่ผ่านมาฉันได้รับการชื่นชม หรือ จากการทำงานที่ดี หัวหน้าของฉันหรือเพื่อนร่วมงาน แสดงความห่วงใย ใส่ใจในตัวฉัน มีคนในที่ทำงานกระตุ้นและส่งเสริมให้ฉันมีการพัฒนา ในที่ทำงาน ความคิดเห็นของฉันได้รับการยอมรับ ภารกิจและเป้าหมายของบริษัททำให้ฉั้นรู้สึกว่างานที่ฉันทำอยู่นั้นสำคัญ เพื่อนร่วมงานของฉันมุ่งมั่น ทุ่มเทเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ ฉันมีเพื่อนที่ดีที่สุดในที่ทำงาน ในช่วง 6  เดือนที่ผ่านมา มีคนที่ทำงานพูดคุยกับฉัน เรื่องความก้าวหน้าของฉัน ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมานี้ ฉันมีโอกาสได้เรียนรู้ และเติบโตในงาน คำถามเหล่านี้จะช่วยให้องค์กรทราบว่าพนักงานมีความคิดเห็นอย่างไรกับองค์กร สิ่งที่องค์กรยังขาดอยู่คือเรื่องอะไร ซึ่งจะทำให้เราสามารถนำมาปรับปรุงองค์กรให้พัฒนาขึ้นได้ต่อไป   สุขุม...

Kaizen คือ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยทุกคนมีส่วนร่วม หมายถึง การทำงานให้ดีขึ้นกว่าเดิมทีละเล็กทีละน้อย เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เทคนิคไม่ซับซ้อน ทุกคนสามารถทำได้ โดยแน้นหลักการ เลิก ลด เปลี่ยน 1. Easy ง่าย สะดวก รวดเร็ว เน้นการปรับปรุงง่ายๆ เห็นผลรวดเร็ว 2. Economy ประหยัด แน้นการปรับปรุงที่ไม่ต้องลงทุนหรือ ใช้จ่ายสูง 3. Every Time ทำได้ตลอดเวลา เป็นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องเดียวกันสามารถปรับปรุง ได้หลายๆครั้ง หรือ ปรับปรุงต่อยอดจากของเดิมไม่มีที่สิ้นสุด 4. Every Level ทุกคนในองค์กร และทุกระดับสามารถที่จะปรับปรุงได้ ซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะหาอุปสรรคในการทำงาน และ ปรับปรุงเพื่อให้การทำงานง่ายขึ้นสะดวกขึ้น 5. Every Process ทำได้ทุกกระบวนการ บางองค์กรแน้นทำที่ผลิต แต่จริงๆแล้วสามารถทำได้ทุกแผนก ทั้งหน่วยงานผลิต และหน่วยงานสนับสนุน 6. Efficiency การทำการปรับปรุงจะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน...

ทฤษฎีของการจูงใจ (theories of motivation) ความหมายของแรงจูงใจ คำว่า “แรงจูงใจ” มาจากคำกริยาในภาษาละตินว่า “Movere”(Kidd, 1973:101) ซึ่งมีความหมายตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า “to move” อันมีความหมายว่า “เป็นสิ่งที่โน้มน้าวหรือมักชักนำบุคคลเกิดการกระทำหรือปฏิบัติการ (To move a person to a course of action) ดังนั้นแรงจูงใจจึงได้รับความสนใจมากในทุกๆวงการ สำหรับโลเวลล์ (Lovell, 1980: 109) ให้ความหมายของแรงจูงใจว่า”เป็นกระบวนการที่ชักนำโน้มน้าวให้บุคคลเกิดความมานะพยายามเพื่อที่จะสนองตอบความต้องการบางประการให้บรรลุผลสำเร็จ” ไมเคิล คอมแจน (Domjan 1996: 199) อธิบายว่าการจูงใจเป็นภาวะในการเพิ่มพฤติกรรมการกระทำกิจกรรมของบุคคลโดยบุคคลจงใจกระทำพฤติกรรมนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ สรุปได้ว่าการจูงใจเป็นกระบวนการที่บุคคลถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้าโดยจงใจให้กระทำหรือดิ้นรนเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์บางอย่างซึ่งจะเห็นได้พฤติกรรมที่เกิดจากการจูงใจเป็นพฤติกรรมที่มิใช่เป็นเพียงการตอบสนองสิ่งเร้าปกติธรรมดา ยกตัวอย่างลักษณะของการตอบสนองสิ่งเร้าปกติคือ การขานรับเมื่อได้ยินเสียงเรียก แต่การตอบสนองสิ่งเร้าจัดว่าเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการจูงใจเช่น พนักงานตั้งใจทำงานเพื่อหวังความดีความชองเป็นกรณีพิเศษ แรงจูงใจต่อพฤติกรรมของบุคคลในแต่ละสถานการณ์ แรงจูงใจจะทำให้แต่ละบุคคลเลือกพฤติกรรมเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป พฤติกรรมที่เลือกแสดงนี้ เป็นผลจากลักษณะในตัวบุคคลสภาพแวดล้อมดังนี้ 1.ถ้าบุคคลมีความสนใจในสิ่งใดก็จะเลือกแสดงพฤติกรรม และมีความพอใจที่จะทำกิจกรรมนั้นๆ รวมทั้งพยายามทำให้เกิดผลเร็วที่สุด 2.ความต้องการจะเป็นแรงกระตุ้นที่ทำให้ทำกิจกรรมต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการนั้น 3.ค่านิยมที่เป็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ เช่นค่านิยมทางเศรษฐกิจ สังคม ความงาม จริยธรรม วิชาการ...

ความเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนได้เสียมีผลกระทบหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสามารถขององค์กรในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ และบริการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของลูกค้าและข้อกำหนดด้านกฎหมายรวมถึงข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ องค์กรต้องพิจารณาถึง ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับ QMS ข้อกำหนดของผู้มีส่วนได้เสีย เช่นความต้องการความคาดหวัง องค์กรต้องเฝ้าติดตามและทบทวนสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง   ความต้องการ Need คือสิ่งจำเป็นต้องมี เช่นลูกค้าบอกว่าต้องการของได้ตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ จัดส่งต้องตรงเวลา ความคาดหวัง expectation คือสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง มีก็ดี ไม่มีก็ได้ เช่นลูกค้าอยากให้ไปรวมกิจกรรม เพื่อสังคมกับลูกค้า CSR เช่นไปปลูกป่า หรือ บางลูกค้าจัดวิ่ง และ เชิญองค์กรให้ไปรวมกิจกรรม   Sukhum Rattanasereekiat Consulting. ที่ปรึกษาระบบบริหารงานคุณภาพ...

Impact and Effort Matrix เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ทีมควรทำ จากรายการวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ ด้วยการใช้ Impact Effort Matrix ทำให้สามารถจัดลำดับความสำคัญของการแก้ปัญหาด้วยการใช้งานง่าย เมทริกซ์สามารถช่วยพิจารณาว่าโซลูชันใดง่ายที่สุดใช้งานด้วยเวลาและทรัพยากรที่ จำกัด เมื่อแนวคิดถูกวางลงในเมทริกซ์ตามระดับของความพยายามจากต่ำไปสูงและผลกระทบของการนำไปปฏิบัติจากต่ำไปสูงมันเป็นเรื่องง่ายที่จะเห็นภาพกลุ่ม สิ่งนี้จะช่วยให้ทีมมุ่งเน้นไปที่แนวคิดที่จะให้ผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกับพวกเขาด้วยความพยายามน้อยที่สุด โดยจะแยกออกเป็น  Major Project (Hard, High Impact) , Quick Win(Easy, High Impact), Thankless Task (Hard, Low Impact), Fill in job (Easy,Low Impact)   จากที่เรา Plot  งานลงใน  Matrix  ก็จะช่วยเราในการเลือกงานที่จะมาทำก่อน เราคงเลือก Quick Win (ทำง่ายแต่ได้ผลลัพท์มาก) มาทำก่อน คงจะไม่เลือก Thankless...

3C แรงกดดัน  3C ที่มีต่อองค์กร จากการที่โลกมีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะมี ​ AI, Robotic, Big DATA, รวมถึง Internet ซึ่งทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของโลก และการดำเนินธุรกิจ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  อย่างอุตสหรรมยานยนต์ ก็มีการใช้หุ่นยนต์เข้ามาใช้ในการผลิตแทนแรงงานคน ในส่วนที่ต้องการความแม่นยำในการทำงาน หรือ ในส่วนที่คนเข้าไปทำงานแล้วอาจจะไม่ปลอดภัย สำหรับผลิตภัณฑ์เอง ก็มีการพัฒนาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเครื่องยนต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ประหยัดพลังงานมากขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle) ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ไฟฟ้าแทนการใช้เครื่องยนต์ที่มีการเผาไหม้แบบสันดาป  และ ระบบรถขับเคลื่อนได้เอง “เทคโนโลยียานพาหนะไร้คนขับ (Autonomous and near-autonomous vehicles) จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบริษัทจึงต้องมีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด  เรามารู้จักการปรับตัวและแรงกดดันต่างๆที่เรียกว่า 3C กัน 3C มาจาก C= Company, C= Competitor, C= Customer Company ด้วยการถามตัวเองว่าบริษัทของเราเสนออะไรให้กับลูกค้า เช่น...